You are here

ຂ່າວສານ

15 October 2021
ຂ່າວສານ

ຜົນກະທົບຂອງໂຄວິດ-19 ຕໍ່ໄວໜຸ່ມແມ່ນຫົວໃຈຫຼັກຂອງການສົນທະນາໃນກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບໄວໜຸ່ມ ຄັ້ງທີ VI

ໃນວັນທີ 15 ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2021 ທີ່ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດງານຈາກພາກລັດ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການພັດທະນາຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ແລະ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

12 October 2021
ບົດອອກຂ່າວ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ ມອບເຄື່ອງອຸປະກອນສຳລັບການໃຫ້ບໍລິການຈຳເປັນພື້ນຖານ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ຜ່ານທາງໂທລະສັບ ໃຫ້ກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກເພື່ອສືບຕໍ່ການບໍລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນທີ່ຊ່ວຍຊີວິດ ໃນໄລຍະການລະຍາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19

ວັນທີ 12 ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2021, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ມື້ນີ້ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ໄດ້ມອບ ເຄື່ອງອຸປະກອນສຳລັບການໃຫ້ບໍລິການຈຳເປັນພື້ນຖານ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

11 October 2021
ບົດອອກຂ່າວ

ວັນເດັກຍິງສາກົນ 2021: ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ-ນະວັດຕະກຳໃໝ່ໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ຍົກສູງການພັດທະນາເດັກຍິງ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 11 ຕຸລາ 2021 - ນໍາໂດຍ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນປະຊາກອນສະຫະປະຊາຊາດ (UNFPA), ຮ່ວມມືກັບອົງການແພລນສາກົນ (Plan International),... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

1 October 2021
ບົດອອກຂ່າວ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ແລະ ອົງການແພລນສາກົນໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັນສະໜອງເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ກັບແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ກັບຄືນມາ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 1 ຕຸລາ 2021 - ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມຍິງປະມານ 12,000 ຄົນທີ່ຢູ່ໃນສູນກັກກັນໃນ 5 ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງລາວຈະໄດ້ຮັບຊຸດສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມທີ່ຈໍາເປັນ, ເຊິ່ງລວມມີໜ້າກາກອະນາໄມ, ສະບູ່... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

26 September 2021
ຂ່າວສານ

ເລື່ອງເລົ່າຂອງຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງ: ການວາງແຜນຄອບຄົວບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນໜ້າທີ່ຂອງແມ່ຍິງເທົ່ານັ້ນ

“ພວກເຮົາມີລູກນໍາກັນສີ່ຄົນ, ຕອນນີ້ ພວກເຮົາມີຄວາມສຸກຫຼາຍ ແລະ ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະມີລູກອີກ. ສະນັ້ນ, ຂ້ອຍຈຶ່ງຕັດສິນໃຈເຮັດໝັນ. ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າການວາງແຜນຄອບຄົວເປັນເລື່ອງຂອງຄູ່ຜົວເມຍ. ເພາະສະນັ້ນ, ຂ້ອຍ ແລະ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

14 September 2021
ຂ່າວສານ

ປະເທດລາວ ນຳໃຊ້ນະວັດຕະກຳການບໍລິການທາງໂທລະສັບ ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ໃຫ້ແກ່ແຮງງານແມ່ຍິງລາວທີ່ກັບຄືນປະເທດ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ວັນທີ 6 ກັນຍາ 2021 - ໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມານີ້ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ໄດ້ເຝິກອົບຮົມພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຈຳນວນ 42 ຄົນ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

9 September 2021
ບົດອອກຂ່າວ

ການສົ່ງເສີມສິດທິຂອງແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ: ການພັດທະນາຍຸດທະສາດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍໂດຍການຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 09 ກັນຍາ 2021 - ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (MPI) ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

7 September 2021
ບົດອອກຂ່າວ

ເຊື່ອມສານເພດສຶກສາ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດລະດັບຊາດລວມເຖິງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 7 ກັນຍາ 2021 - ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ (NUoL) ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ, ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແລະ ອົງການ UNESCO,... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

3 September 2021
ຂ່າວສານ

ຜະດຸງຄັັນທີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ມີທັກສະ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງແມ່ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19

ການປິດເມືອງເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະຖາບັນການສຶກສາທົ່ວປະເທດ, ລວມເຖິງວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ຢູ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ. ນັກສຶກສາທຸກຄົນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງກັບບ້ານ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

24 August 2021
ບົດອອກຂ່າວ

ເຜີຍແຜ່ປຶ້ມຄູ່ມືກິດຈະກຳເຕົ້າໂຮມເດັກຊາຍ ເພື່ອສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ - ຊາຍ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 24 ສິງຫາ 2021 - ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຮ່ວມມືກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ແລະ ອົງການ KOICA ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ໄດ້ ເຜີຍແຜ່ປຶ້ມຄູ່ມືກິດຈະກຳເຕົ້າໂຮມເດັກຊາຍ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

Pages