News

News

19 February 2021
News
“My name is El, I am twenty six years old. I live with my husband Vansy in Champasak province. We are new and happy parents. The arrival of our baby safely and in good health represents the power of... Read more
19 February 2021
News
“ຂ້ອຍຊື່ ເອວ, ອາຍຸ 26 ປີ. ຂ້ອຍອາໄສຢູ່ກັບ ວັນສີ (ຜົວຂອງຂ້ອຍ) ທີ່ແຂວງຈຳປາສັກ. ພວກເຮົາ ແມ່ນພໍ່ແມ່ມືໃໝ່ ທີ່ມີຄວາມສຸກຫຼາຍ. ການທີ່ລູກເກີດອອກມາຢ່າງປອດໄພ ແລະ ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ... Read more
18 February 2021
Press Release
Vientiane, 18/02/2021. In support of the Ministry of Education and Sports priorities, the United Nations Population Fund (UNFPA) and SNV Netherlands Development Organization signed a memorandum of... Read more
18 February 2021
News
-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 18/02/2021. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ແລະ ອົງການພັດທະນາເນເທີແລນ SNV ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ເພື່ອຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຮ່ວມກັນຄື:... Read more
16 February 2021
News
2021 marks the end of the 6th and current country program (CP) of UNFPA in Lao PDR. The 05 years document helped advance the statute of women and girls, promote maternal health, fight harmful... Read more
29 January 2021
Press Release
  Vientiane Capital, 29 December 2020. Ministry of Planning and Investment (MPI) and the United Nations Population Fund (UNFPA) convened the Annual Meeting to review the progresses made in... Read more
29 January 2021
News
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 29 ທັນວາ 2020. ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຂາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນສະຫະປະຊາຊາດ (UNFPA) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ... Read more
24 January 2021
Press Release
ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 24 ທັນວາ 2020, ພາຍຫຼັງທີ່ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນແລະການພັດທະນາ (NPDP 2019-2030) ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ສຳເລັດລົງຢ່າງຈົບງາມ ທີ່ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດທີ່ຜ່ານມາ,... Read more
22 January 2021
News
The COVID-19  health crisis has affected all countries. Healthcare systems were not designed to deal with this unpredictable, large-scale health challenge, resulting in decreased access to health... Read more
22 January 2021
News
ການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງໄກດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນຂອງແມ່ຍິງລາວ
ວິກິດການດ້ານສຸຂະພາບຈາກ COVID-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທຸກໆປະເທດ. ລະບົບການຮັກສາສຸຂະພາບບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາ ເພື່ອຈັດການກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສຸຂະພາບຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້... Read more

Pages