News

News

25 November 2020
News
Vientiane Capital, 25/11/2020. The second day of consultation organized by the National Commission for the Advancement of Women and Mother-Children and UNFPA concluded with strong commitments by vice... Read more
25 November 2020
Statement
ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸດລິດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ "ການລະນຶກວັນສາກົນເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທຸກໆ ປີ ພ້ອມກັນໃນທົ່ວໂລກ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 25 ພະຈິກ ຫາ ວັນທີ 10 ທັນວາ.  ສໍາລັບປີ ... Read more
25 November 2020
Statement
Dr. Thongloun Sisoulith Prime Minister of Laos “The international day for the Elimination of Violence Against Women is celebrated from 25 November to 10 December every year, all over the world. For... Read more
25 November 2020
News
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ພະຈິກ 2020. ເຊິ່ງເປັນມື້ທີສອງຂອງການປະຊຸມປຶກສາຫາລື ທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກນ້ອຍ ພ້ອມດ້ວຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ... Read more
24 November 2020
News
Vientiane Capital, 24/11/2020. The National Commission for the Advancement of Women and Mother-Children and UNFPA organized a high-level consultation workshop with Provincial Vice Governors to... Read more
24 November 2020
News
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ວັນທີ 24 ພະຈິກ 2020 - ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ,  ແມ່ ແລະ ເດັກ​ (ຄຊກມດ)​ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ... Read more
17 November 2020
Press Release
-Vientiane Capital 17/11/2020. UNFPA and the Ministry of Education and Sports organized a workshop for the presentation of rapid assessment on Comprehensive Sexuality Education (CSE) for secondary... Read more
17 November 2020
News
-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 17 ພະຈິກ 2020. ອົງການ UNFPA ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອສະຫຼຸບການປະເມີນຜົນ ຂອງວຽກງານ ເພດສຶກສາແບບຄົບຖ້ວນ (CSE) ສຳລັບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມ ແລະ ອະຊີວະສຶກສາ... Read more
13 November 2020
Press Release
ໜຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ ໃນກອງປະຊຸມສາກົນໄນໂຣບິວ່າດ້ວຍ ICPD25 (Nairobi Summit on ICPD25), ນາໆປະເທດໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຢຸດຕິການຕາຍຂອງແມ່ທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້, ການຄຸມກຳເນີດທີ່ບໍ່ບັນລຸຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ... Read more
13 November 2020
Press Release
One year ago at the Nairobi Summit on ICPD25, the world came together to commit to ending preventable maternal death, the unmet need for contraception and gender-based violence including child... Read more

Pages