ຫຼ້າສຸດ
ຮູບທີ 1: ໄວໜຸ່ມຍິງຈາກໂຄງການນາງນ້ອຍໃນຂະນະຮ່ວມພິທີບາສີຮັບພອນຈາກ UNFPA, ຄຣາວ ພລາຊາ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
ບົດອອກຂ່າວ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 23 ພຶດສະພາ 2022. ແສງຈັນ, ແສ່ວ, ໝອນ, ລອຍ ແລະ ພູວຽງ ເປັນໄວໜຸ່ມຍິງ 5 ຄົນ ທີ່ມາຈາກເມືອງເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ພວກເຂົາເດີນທາງມາຮອດ ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊາ ວຽງຈັນ ເພື່ອມາຝຶກງານຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມແຫ່ງນີ້ ແລະ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ເປັນເວລາ 03 ເດືອນ ເພື່ອຝຶກຝົນທັກສະດ້ານວິຊາຊີບໃນການກະກຽມອາຫານ, ເພີ່ມຄວາມຮູ້ດ້ານການເງິນ ແລະ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານການຕະຫຼາດ. ພວກເຂົາຈະຈົບອອກໄປດ້ວຍຄວາມພ້ອມດ້ານທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ຈະເຮັດວຽກເພ...
100 ປີແຫ່ງຄວາມຄືບໜ້າ: ສະເຫຼີມສະຫຼອງການຜະດຸງຄັນ ແລະ ເປີດຕົວສະມາຄົມຜະດຸງຄັນລາວ
ບົດອອກຂ່າວ
ວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2022, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ມື້ນີ້ ສະມາຄົມຜະດຸງຄັນລາວ ຮ່ວມກັບອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຜະດຸງຄັນສາກົນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້: 100 ປີແຫ່ງຄວາມຄືບຫນ້າ. ເຫດການນີ້ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຜະດຸງຄັນໃນ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະ 20 ປີຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ເປີດຕົວ ສະມາຄົມຜະດຸງຄັນລາວ.
Statement
ໃນຂະນະທີ່ສະຫະພັນການຜະດຸງຄັນສາກົນໄດ້ມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 100 ປີຂອງຕົນ, ທ່ານ Björn Andersson ຜູ້ອໍານວຍການພາກພື້ນຂອງກອງທຶນປະຊາກອນແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ ໄດ້ກ່າວເຖິງກໍລະນີຂອງການຜະດຸງຄັນ ແລະ ກ່າວວ່າຈໍາເປັນຕ້ອງມີການລົງທຶນເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການສຸຂະພາບທາງເພດ, ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ໄວໜຸ່ມ.