ຫຼ້າສຸດ
Situation Report
ພະຍາດ COVID-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ໃນ ສ ປປ ລາວ ຫຼາຍກວ່າໝູ່. ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ມີການແຜ່ລະບາດເປັນຕົ້ນມາ. ຂໍ້ສະເໜີແນະພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ ແລະ ການປະກາດນໍາໃຊ້ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ແລະ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດອື່ນໆ ເຊັ່ນ ແຜນຍຸດທະສາດ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ສຸຂະພາບຂອງແມ່, ເດັກນ້ອຍແລະເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ ແ...
ຂ່າວສານ
ດຣ. ອານຸລັກ ຜາບຸດດີ ກ່າວວ່າ: "ບາງຄັ້ງທ່ານໝໍກໍແມ່ນຜູ້ທໍາອິດທີ່ໄດ້ແກ້ໄຂຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ," ທ່ານດຣ. ອານຸລັກ ຜາບຸດດີ ໄດ້ກ່າວເຖິງບົດບາດສໍາຄັນຂອງພະນັກງານແຖວໜ້າດ້ານການຮັກສາສຸຂະພາບໃນການແກ້ໄຂຕໍ່ GBV. ແມ່ຍິງ ຫຼື ເຍົາວະຊົນເດັກຍິງທີ່ປະສົບກັບຄວາມຮຸນແຮງໄດ້ເຂົ້າມາໂຮງໝໍທີ່ທ່ານໝໍອານຸລັກ ຜາບຸດດີເຮັດວຽກຢູ່ເພື່ອຂໍຮ້ອງການເບິ່ງ ແຍງດູແລໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວເດືອນລະຄົນ. ໃນປີນີ້, ພວກເຂົາໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງ 22 ຄົນ ທີ່ລອດຊີວິດຈາກຄວາມຮຸນແຮງແ...
ບົດອອກຂ່າວ
ອີງໃສ່ຄໍາໝາຍໝັ້ນຂອງລັດຖະບານລາວ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ຄົບຮອບ 25 ປີ ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດນະຄອນຫຼວງໄນໂຣບີ ໃນປີ 2019, ອົງການ UNFPA ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ ໂດຍການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ການສຶກສາ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄົມ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ‘ລະບົບນິເວດນາງນ້ອຍ.’