ຫຼ້າສຸດ
ສະຫຼຸບຫຍໍ້ໂຄງການກຸ່ມເດັກຍິງນາງນ້ອຍ ທີ່ເມືອງ ນາໝໍ້, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ສປປ ລາວ
Publication
ສະຫຼຸບຫຍໍ້ໂຄງການກຸ່ມເດັກຍິງນາງນ້ອຍ ທີ່ເມືອງ ນາໝໍ້, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ສປປ ລາວ
USAID and UNFPA Sign Agreement to Support Preparation of the 5th Population and Housing Census 2025
ບົດອອກຂ່າວ
ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເດືອນສິງຫາ 2022 ອົງການພັດທະນາສາກົນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ມູນຄ່າ 500,000 ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການກະກຽມ ການສຳຫລວດ ປະຊາກອນ ແລະ ທີ່ຢູອາໃສ ຄັ້ງທີ 5 ປີ 2025. ງົບປະມານຊ່ວຍເຫລືອດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍຜ່ານ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ປະຈຳ ສປປ ລາວ.
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA ) ແລະ ອົງການ ຮ່ວມມືສາກົນ ສ.ເກົາຫຼີ (KOICA) ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັ
ບົດອອກຂ່າວ
ວັນທີ 07 ກັນຍາ 2022, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ – ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ຮ່ວມກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (MoES) ແລະ ອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ສ.ເກົາຫຼີ (KOICA), ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການເຕົ້າໂຮມກຸ່ມເດັກຍິງນາງນ້ອຍ.