ຫຼ້າສຸດ
ຂ່າວສານ
ໃນວັນທີ 15 ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2021 ທີ່ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດງານຈາກພາກລັດ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການພັດທະນາຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ແລະ ປະເທດອື່ນໆໄດ້ນໍາສະເໜີບົດຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດລ່າສຸ...
ບົດອອກຂ່າວ
Today, the United Nations Population Fund (UNFPA) handed over telehealth equipment to the Ministry of Health (MoH) for the essential Reproductive Maternal Newborn Child Adolescent Health (RMNCAH) service provision to women and girls. The package contains mobile phones, thermometers, blood pressure scuff, saturometer, information, education, and communication (IEC) materials. The material will be distributed to health...
ບົດອອກຂ່າວ
ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມຍິງປະມານ 12,000 ຄົນທີ່ຢູ່ໃນສູນກັກກັນໃນ 5 ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງລາວຈະໄດ້ຮັບຊຸດສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມທີ່ຈໍາເປັນ, ເຊິ່ງລວມມີໜ້າກາກອະນາໄມ, ສະບູ່, ໜ້າກາກອະນາໄມທີ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ຄືນໄດ້, ເຄື່ອງປ້ອງກັນແມງໄມ້, ໝາກຫວີດ, ເຈວລ້າງມື ແລະ ສິ່ງອື່ນໆທີ່ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ສຸຂານາໄມເພື່ອປັບປຸງຄວາມສະອາດ, ສະໜັບສະໜູນການປ້ອງກັນ ແລະ ປົກປ້ອງການຕິດເຊື້ອພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ຕື່ມອີກ. ໃນສະຖານະການທີ່ປ່ຽນແປງຢ່າງໄ...