You are here

ອອກໃໝ່

ຄາດຄະເນພົນລະເມືອງ ແບ່ງຕາມອາຍຸ

Publication

ຄາດຄະເນພົນລະເມືອງ ແບ່ງຕາມອາຍຸ

ທົບທວນຄືນ

ການເຊື່ອມໂຍງການຈົດທະບຽນພົນລະເມືອງ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ຢູ່ສປປລາວ

Publication

ການເຊື່ອມໂຍງການຈົດທະບຽນພົນລະເມືອງ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ຢູ່ສປປລາວ 

ທົບທວນຄືນ

ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ຄັ້ງທີ II (2021-2025)

Publication

ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ຄັ້ງທີ II (2021-2025)

ທົບທວນຄືນ

ຄູ່ມືແນະນຳ: ການປົກປ້ອງສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນສະພາບການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດ COVID-19

Publication

ຄູ່ມືແນະນຳ: ການປົກປ້ອງສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນສະພາບການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດ COVID-19 

ທົບທວນຄືນ

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ-ຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນລາວປີ2021-2030

Publication

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ-ຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນລາວປີ2021-2030

ທົບທວນຄືນ

ສະຖານະຂອງຜະດຸງຄັນທົ່ວໂລກໃນປີ 2021

Publication

ສະຖານະຂອງຜະດຸງຄັນທົ່ວໂລກໃນປີ 2021

ທົບທວນຄືນ