You are here

ຂ່າວສານ

26 October 2021
ບົດອອກຂ່າວ

ສື່ມວນຊົນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສົ່ງເສີມສິດທິ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ ICPD ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ບັນດານັກຂ່າວ ຈາກຫຼາຍສຳນັກຂ່າວ ແລະ ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບວຽກງານສື່ສານ ຈາກກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ໄດ້ປຶກສາຫາລື... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

15 October 2021
ຂ່າວສານ

ຜົນກະທົບຂອງໂຄວິດ-19 ຕໍ່ໄວໜຸ່ມແມ່ນຫົວໃຈຫຼັກຂອງການສົນທະນາໃນກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບໄວໜຸ່ມ ຄັ້ງທີ VI

ໃນວັນທີ 15 ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2021 ທີ່ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດງານຈາກພາກລັດ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການພັດທະນາຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ແລະ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

11 October 2021
ບົດອອກຂ່າວ

ວັນເດັກຍິງສາກົນ 2021: ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ-ນະວັດຕະກຳໃໝ່ໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ຍົກສູງການພັດທະນາເດັກຍິງ

ນໍາໂດຍ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນປະຊາກອນສະຫະປະຊາຊາດ (UNFPA), ຮ່ວມມືກັບອົງການແພລນສາກົນ (Plan International),... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

1 October 2021
ບົດອອກຂ່າວ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ແລະ ອົງການແພລນສາກົນໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັນສະໜອງເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ກັບແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ກັບຄືນມາ

ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມຍິງປະມານ 12,000 ຄົນທີ່ຢູ່ໃນສູນກັກກັນໃນ 5 ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງລາວຈະໄດ້ຮັບຊຸດສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມທີ່ຈໍາເປັນ,... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

26 September 2021
ຂ່າວສານ

ເລື່ອງເລົ່າຂອງຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງ: ການວາງແຜນຄອບຄົວບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນໜ້າທີ່ຂອງແມ່ຍິງເທົ່ານັ້ນ

“ພວກເຮົາມີລູກນໍາກັນສີ່ຄົນ, ຕອນນີ້ ພວກເຮົາມີຄວາມສຸກຫຼາຍ ແລະ ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະມີລູກອີກ. ສະນັ້ນ, ຂ້ອຍຈຶ່ງຕັດສິນໃຈເຮັດໝັນ.... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

14 September 2021
ຂ່າວສານ

ປະເທດລາວ ນຳໃຊ້ນະວັດຕະກຳການບໍລິການທາງໂທລະສັບ ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ໃຫ້ແກ່ແຮງງານແມ່ຍິງລາວທີ່ກັບຄືນປະເທດ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ວັນທີ 6 ກັນຍາ 2021 - ໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມານີ້ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA)... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

9 September 2021
ບົດອອກຂ່າວ

ການສົ່ງເສີມສິດທິຂອງແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ: ການພັດທະນາຍຸດທະສາດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍໂດຍການຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ

ອີງຕາມຍຸດທະສາດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ- ຊາຍແຫ່ງຊາດປີ 2021-2025, ພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນຂະບວນການສ້າງຍຸດທະສາດດ້ານບົດບາດຍິງ-... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

7 September 2021
ບົດອອກຂ່າວ

ເຊື່ອມສານເພດສຶກສາ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດລະດັບຊາດລວມເຖິງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ

ເພດສຶກສາແບບຄົບຖ້ວນ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຢູ່ໃນ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາໄວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຄັ້ງທີ 9... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

3 September 2021
ຂ່າວສານ

ຜະດຸງຄັັນທີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ມີທັກສະ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງແມ່ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19

ການປິດເມືອງເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະຖາບັນການສຶກສາທົ່ວປະເທດ, ລວມເຖິງວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ຢູ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ.... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

Pages