You are here

ທ່ານ ນາງ ມາຣຽມ ເອ ຄານ

ປະຈຸບັນນີ້ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການ UNFPA ປະຈໍາສປປລາວ, ທ່ານນາງຄານມີປະສົບການ ເຖິງ 22 ປີ ໃນການເປັນຜູ້ນຳພາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຜນງານພັດທະນາ, ການຕອບໂຕ້ດ້ານມະນຸດສະທຳ, ຂໍ້ລິເລີ່ມການປ່ຽນແປງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທີມງານຫຼາກຫຼາຍວັດທະນະທຳ. ທ່ານນາງ ຄານ ໄດ້ນຳເອົາຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການສົ່ງ ເສີມວາລະການອີງໃສ່ສິດທິທີ່ສຸມໃສ່ການປັບປຸງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມໂດຍສະເພາະ, ໂດຍຜ່ານວິທີການທີ່ລະອຽດອ່ອນຕໍ່ວັດທະນະທຳ ແລະ ວິທີການແບບອີງໃສ່ຫຼັກຖານ.

ທ່ານນາງໄດ້ຊຸກຍູ້ວາລະຂອງ ICPD ມີປະສົບການເຮັດວຽກ ຢູ່ຫ້ອງການປະຈໍາປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ປະເທດແທນຊາເນຍ ແລະ ປະເທດອານຈີເຣຍ, ແລະ ສຳນັກງານໃຫຍຂອງອົງການ UNFPA. ນອກຈາກການນໍາພາຫ້ອງ ການຂອງອົງການ UNFPA ໃນປະເທດຕ່າງໆແລ້ວ, ປະສົບການພື້ນຖານອັນກວ້າງຂວາງຂອງທ່ານນາງ ລວມມີ: ການປັບປຸງຂັ້ນຕອນດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ປະສົບການດ້ານການສື່ສານ, ສະໜັບສະໜູນຂໍ້ລິເລີ່ມດ້ານບຸກຄະລາກອນ, ນຳພາຂໍ້ລິເລີ່ມຮ່ວມກັນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ການສົ່ງເສີມນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການເຮັດວຽກໃນຫຼາຍລະບົບລະຫວ່າງອົງການລະດັບທົ່ວໂລກ ແລະ ລະດັບພາກພື້ນ.

ທ່ານຈົບປະລິນຍາໂທ 2 ຂົງເຂດ: ດ້ານສັງຄົມສາດ ແລະ ການສຶກສາປະຊາກອນ, ທ່ານນາງຄານສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດ, ອູຣດູ, ຝະລັ່ງ,ປັນຈາບີ ແລະ ພາສາຈີນກາງຂັ້ນພື້ນຖານ. ທ່ານນາງມີປະສົບການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການເຮັດວຽກຢູ່ໃນອາຊີໃຕ້ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ເອີຣົບ, ອາເມລິກາ ເໜືອ, ອະນຸພາກພື້ນຊາຮາຣາອາຟຣິກາ ແລະ MENA. ທ່ານນາງດຳລົງຊີວິດຢູ່ກັບສາມີ ແລະ ລູກ 2 ຄົນ.

ຄົ້ນຫາທ່ານ ນາງ ມາຣຽມ ເອ ຄານ: