Ensuring rights and choices for all

Stay Connected

News

19 June 2021

ການຂຶ້ນທະບຽນພົນລະເມືອງແລະລະບົບສະຖິຕິທີ່ສຳຄັນໂດຍຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2021, ທີ່ຫ້ອງການສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປາຊາຊາດ ກອງທຶນປະຊາກອນ (UNFPA) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂຶ້ນໃນມື້ນີ້ ເພື່ອນໍາສະເໜີຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຄໍາແນະນໍາທີ່ສຳຄັນທີ່ສໍາຄັນ ໃນການສ້າງຂໍ້ມູນສະຖິຕິທີ່ຈໍາເປັນ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ນໍາໃຊ້ການປະເມີນຜົນ ລວມໄປເຖິງການປຶກ

17 June 2021

ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ສຳລັບປະເທດລາວ ໄດ້ຮັບການ ເປີດຕົວເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນມື້ນີ້

ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2021, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ(UNFPA)ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເປີດຕົວແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ 19 ຕໍ່ກັບເຍົາວະ ຊົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ. ກອງປະຊຸມນີ້ໄດ້ຈັດຜ່ານລະບົບອອນລາຍ

14 June 2021

“ຮ່າງກາຍນີ້ແມ່ນຂອງຂ້ອຍ”: ເປັນຫຍັງສິດຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຮ່າງກາຍຈິ່ງມີສິ່ງສໍາຄັນຕໍ່ບຸກຄົນ, ຕໍ່ຊຸມຊົນ ແລະ ຕໍ່ຄົນທັງໝົດປະເທດ

  ຕອນທີ່ນາງ ຣາຊະນາ ຊັນນາ ມີອາຍຸພຽງ 15 ປີ ທີ່ອາໃສຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດເນປານ ແລະ ກຳ ລັງຈະໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາເພື່ອສືບຕໍ່ການສຶກສາ, ແຕ່ພໍ່ຂອງລາວພັດຢາກບັງຄັບລາວໃຫ້ແຕ່ງງານກັບຊາຍ ທີ່ບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກກັນມາ ກ່ອນ. ນາງ ຣາຊະນາ ບໍ່ຮູ້ຮອດວິທີທີ່ຈະໜີຈາກຊະຕາກຳນີ້ໄດ້. ທີ່ເຂດພູສູງຢູ່ປະເທດຕີມໍເລສ໌ເຕ, ນາງ ນາຕາເລຍ ໃນໄວອາຍຸ 18 ປີ

Video

Publications

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ-ຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນລາວປີ2021-2030
ສະຖານະຂອງຜະດຸງຄັນທົ່ວໂລກໃນປີ 2021

Social Updates