Ensuring rights and choices for all

Stay Connected

News

29 December 2019

Lao youth taking part in Me My Body My Planet My Future campaign on climate change

Dec 29, 2019, Vientiane—Hundreds of young people gathered at the campus of the National University of Laos to take part in cleaning up the campus and interactive sessions on solid waste management and reduction of single-use plastics.  This event was part of the “Me, My Body, My Planet, My Future” campaign that UNFPA launched

29 December 2019

ບັນດາໄວໜຸ່ມລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການໂຄສະນາໃນຫົວຂໍ້ “ຂ້ອຍ, ຮ່າງກາຍຂອງຂ້ອຍ, ໂລກຂອງຂ້ອຍ, ແລະ ອະນາຄົດຂອງຂ້ອຍ” ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ວັນທີ 29 ທັນວາ 2019, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ໄວໜຸ່ມຈໍານວນ 200 ກວ່າຄົນໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ວິທະຍາເຂດມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວເພື່ອຮ່ວມກັນເຮັດກິດຈະກຳ ແລະ ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອພາຍໃນວິທະຍາເຂດ ມີການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ພລາສຕິກທີ່ນຳໃຊ້ພຽງຄັ້ງດຽວ. ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການ “ ຂ້ອຍ, ຮ່າງກາຍຂອງຂ້ອຍ, ໂລກຂອງຂ້ອຍ, ແລະ

19 December 2019

ການຮ່າງແຜນດໍາເນີນການງານແຫ່ງຊາດສະບັບໃໝ່ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການປະສານງານກັບຫລາຍພາກສ່ວນໃນການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ໃນສປປລາວ

ວັນທີ 19 ທັນວາ 2019, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ- ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ) ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອປະຊາກອນ (UNFPA) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂຶ້ນເປັນເວລາສອງວັນ ກ່ຽວກັບການຮ່າງແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ສະບັບໃໝ່ຂຶ້ນ ໄລຍະ 2021-2025. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ

Publications

Remarkable gains have been made in sexual and reproductive health and rights since 1969...
The 2030 Agenda for Sustainable Development aims for equitable and inclusive development...

Social Updates