Ensuring rights and choices for all

Stay Connected

News

9 October 2020

Progress toward the National Commitment on Family Planning

Vientiane Capital, 7 October 2020 - The Government of Laos has made a Commitment to the ICPD25 (International Conference on Population and Development 25) in 2019 that by 2030, it will end Maternal Mortality Ratio (MMR) through quality of care and the Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health Strategy and

25 September 2020

ສປປລາວ: ການລົງທຶນໃສ່ການວາງແຜນຄອບຄົວເພື່ອການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ສະເໝີພາບ, ແບບຍືນຍົງ, ແກ້ໄຂບັນຫາການຮັບມືກັບການທໍ້ຖອຍຈາກພະຍາດລະບາດຂອງ COVID-19

ພະຍາດລະບາດຂອງ COVID-19 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າການກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຄືການລົງທືນໃນທັກສະແລະຄວາມສາມາດຂອງປະຊາຊົນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ຖ້າຫາກບັນດາປະເທດ, ສັງຄົມ ແລະ ປະຊາຊົນຕ້ອງຟື້ນຕົວ ແລະ ປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບການປ່ຽນແປງ.   ຜົນຕອບແທນສູງຂອງການລົງທືນໃນການວາງແຜນຄອບຄົວ 

21 September 2020

UNFPA ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຮ່ວມມືສືບຕໍ່ບໍລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມໃນຊ່ວງໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ໃນວັນທີ 21 ກັນຍາ 2020 ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນ ພາເລສ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາກ ກອງທຶນສຳລັບປະສາກອນ (UNFPA) ຮ່ວມກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງຄູ່ມືການສືບຕໍ່ບໍລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ (SRMNCAH) ໃນຊ່ວງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພື່ອຕົກລົງເຫັນດີກ່ຽວກັບຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມການບໍລິການ ແລະ

Social Updates