Ensuring rights and choices for all

Stay Connected

News

21 September 2020

UNFPA ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຮ່ວມມືສືບຕໍ່ບໍລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມໃນຊ່ວງໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ໃນວັນທີ 21 ກັນຍາ 2020 ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນ ພາເລສ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາກ ກອງທຶນສຳລັບປະສາກອນ (UNFPA) ຮ່ວມກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງຄູ່ມືການສືບຕໍ່ບໍລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ (SRMNCAH) ໃນຊ່ວງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພື່ອຕົກລົງເຫັນດີກ່ຽວກັບຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມການບໍລິການ ແລະ

7 September 2020

ນາງຜະດຸງຄັນຮັບປະກັບຄວາມປອດໄພຕອນເກີດລູກ ໃນໄລຍະການລະບາດຂອງ COVID-19

ນາງ ແດງມາລາ ອິນທິພອນ ແລະ ນາງ ນັນດີ ໄຊຍະສານ ແມ່ນນາງຜະດຸງຄັນໃນປະເທດ ສປປ ລາວ ທີ່ມີໃຈຮັກໃນການເຮັດວຽກງານນີ້. ແດງມາລາເກີດທີ່ເມືອງດາດຈຶງ ແຂວງເຊກອງ ເຮັດວຽກປະຈຳຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍເມືອງທ່າແດງ ລາວເປັນຄົນຊົນເຜົ່າຕະຫຼຽງ ສ່ວນ ນາງ ນັນດີ ແມ່ນເປັນຄົນແຂວງສາລາວັນ. ທັ້ງສອງໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ແລະຄວາມຮັກຕໍ່ແມ່ແລະລຸກນ້ອຍ.

22 August 2020

ເດັກນ້ອຍມີຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນຍ້ອນຖືກພັດທະນາທັກສະການໃຊ້ຊີວິດຈາກໂຮງຮຽນ ເພດສຶກສາທີ່ຄົບຖ້ວນເປັນສິ່ງທີ່ນັກຮຽນຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້

ຕະຫຼອດໄລຍະການສິດສອນກວ່າ 20 ປີ ຂອງອາຈານ ວິນກຸກ ດວງຄຳມ່ວນ, ທ່ານໄດ້ພົບວ່າມີເດັກນັກຮຽນຍິງຫຼາຍຄົນຖືພາໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈໃນໄວຮຽນ, ເຊິ່ງເຫັນວ່າບັນຫາດັ່ງກ່າວຄວນຮີບແກ້ໄຂ ໂດຍສະເພາະການໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ໄວໜຸ່ມກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທາງເພດ, ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ບັນຫາທາງເພດ. ສິ່ງທີ່ອາຈານ ວິນກຸກ ໄດ້ພົບເຫັນ ສະທ້ອນເຖິງຄວາມເປັນຈິງວ່າ ໄວໜຸ່ມໃນ ສປປ ລາວ

Social Updates