You are here

ທ່ານນາງ ມາຣຽມ ເອ ຄານຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNFPA ປະຈຳ ສປປ ລາວກ່າວວ່າ, “ການຄຸມກຳເນີດ ຫຼື ການວາງແຜນຄອບຄົວ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມຂອງທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ. ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ແມ່ຍິງ​​ໃນ​ການຕັດສິນວ່າ  ເມື່ອ​ໃດທີ່ນາງຕ້ອງການມີລູກ  ​ແລະ ຕ້ອງການມີ​ລູກຈັກ​ຄົນ ອາດ​ເປັນ​ປັດ​ໄຈ​ສຳຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ທີ່ຊີ້ຊະຕາ​ຊີວິດ​ຂອງ​ນາງ. ແມ່ຍິງ ຫຼື ເດັກຍິງ ຍິ່ງມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ ເຊັ່ນ ລະດັບການສຶກສາບໍ່ສູງ, ຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມພິການ, ບໍ່ເວົ້າພາສາກາງ, ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດຂອງພວກເຂົາໜ້າເປັນຫ່ວງຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະຕໍ່ການຖືພາທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງກີດຂວາງຕໍ່ໂອກາດອື່ນໆໃນຊີວິດຂອງນາງ.