You are here

ລັດຖະບານແຫ່ງ .. ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຕໍ່ ICPD25 (ກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ 25) ວ່າຮອດປີ 2030 ຈະສາມາດຢຸດຕິອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ (MMR) ໂດຍຜ່ານຄຸນນະພາບຂອງການດູແລ ພ້ອມທັງຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນແມ່ເດັກເກີດໃໝ່ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມພ້ອມສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ແລະ ເປັນການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍຍັງໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍໃນການເພີ່ມອັດຕາ ການນໍາໃຊ້ວິທີຄຸມກຳເນີດ (CPR) ຂື້ນ 70% ພາຍໃນປີ 2030ເນື່ອງຈາກການຄາດຄະເນໃນປັດຈຸບັນປີ 2021 ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ CPR ພຽງແຕ່ 53% ເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ...ລາວ ຈະຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 17% ​ໃນ 8 ປີຕໍ່ໜ້າເພື່ອບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງໄວ້.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຕັ້ງແຕ່ປີ 2012 ຫາ 2021, ເຫັນວ່າມີພຽງ 190,000 ຄົນເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ການບໍລິການວາງແຜນຄອບຄົວ   ເຊິ່ງຈະຕ້ອງມີຜູ້ໃຊ້ເພີ່ມເຕີມອີກ 140,000 ຄົນ ພາຍໃນປີ 2030. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການການວາງແຜນຄອບຄົວ ມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງຢ່າງຫລວງຫລາຍ ໃນຊ່ວງການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19. ດັ່ງນັ້ນແຜນງານນດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງໄດ້ເລັ່ງສຸມໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ທຸກຄົນຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງການວາງແຜນຄອບຄົວ.

ການວາງແຜນຄອບຄົວແມ່ນໜຶ່ງໃນສາມເສົາຫລັກ ທີ່ຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ພ້ອມທັງເປັນການປັບປຸງສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດິການຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ລູກຂອງເຂົາເຈົ້າການວາງແຜນຄອບຄົວຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍສາມາດຕັດສິນໃຈເຖິງການຢາກ ຫລື ບໍ່ຢາກມີລູກເມື່ອໃດທີ່ຕ້ອງການມີລູກຕ້ອງການລູກຫລາຍປານໃດ ແລະ ຕ້ອງການມີລູກເລື້ອຍປານໃດການຍົກສູງການບໍລິການການວາງແຜນຄອບຄົວໃນປີ 2021, ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຈໍານວນຂອງຄົນຖືພາ ໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈແມ່ນໄດ້ຫລຸດລົງໄປເຖິງ 243,000 ຄົນ , ການຫລຸລູກແບບບໍ່ປອດໄພຫລຸດລົງເຖິງ 63,000 ຄົນ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຈໍານວນການຕາຍຂອງແມ່ກໍໄດ້ຫລຸດລົງເຖິງ 170 ຄົນ.

ໃນ​ບົດ​ກ່າວ​ປາ​ໄສຂອງທ່ານ ດຣ. ບົວແກ້ວ ສຸວັນທອງ, ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ກົມ​ອະນາໄມ ​ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ສຸຂະພາບ ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ  ອັດຕາ​ການ​ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ  ​ຢາ​ຄຸມ​ກຳ​ເນີດ ​ກ່ອນ​ການລະບາດຂອງພະຍາດ ​ໂຄ​ວິດ-19 ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ທ່ຽງ​ແລະ ສປປ ລາວ ພວມ​ກ້າວ​ໄປ​ສູ່​ການ​​ບັນລຸ​ເປົ້າໝາຍ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການເຂົ້າເຖິງການວາງແຜນຄອບຄົວຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະການລະບາດຂອງ COVID-19, ສະນັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຕ້ອງພະຍາຍາມຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າ ຖ້າພວກເຮົາຍັງມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມ ໂດຍ ດຣ ວຽງຂັນ ພິໄຊຮອງຫົວໜ້າສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ທ່ານນາງ ສາລີ ສະກຸນຄູຜູ້ປະສານວຽກງານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ຕາງໜ້າຈາກອົງການ UNFPA. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກອງປະຊຸມແມ່ນໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືເປັນຢ່າງດີຈາກຫລາຍພາກສ່ວນ  ເຊັ່ນ ຫົວໜ້າກົມ ຫລື ຮອງກົມ ຈາກພາກສ່ວນພະແນກສາທາລະນະສຸກຂັ້ນແຂວງພະນັກງານສະຖິຕິ ແລະ ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກຈາກ 18 ແຂວງທົ່ວປະເທດພະນັກງານຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນຸນແຜນງານການວາງແຜນຄອບຄົວ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມແມ່ນສາມາດຕິດຕໍ່:

 

ດຣວຽງຄໍາ ພິໄຊສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ

ເບີໂທ: 020 22225953

ທ່ານນາງ ສິຣິພອນ ສະກຸນຄູຜູ້ປະສານງານວຽກງານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ

ເບີໂທ: 020 22887631