Press Release

ຊົມເຊີຍວັນວິໃຈຄົ້ນຄວ້າປະຈຳປີ ສຳລັບໄວໜຸ່ມ ຄັ້ງທີ່ 5 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ສຸຂະພາບ ແລະການພັດທະນາຂອງໄວໜຸ່ມ

21 October 2020
@UNFPA LAO PDR

ວັນທີ່ 15ຕຸລາ2020,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ -ນັກຄົ້ນຄ້ວາ ຫລາຍກວ່າ170 ທີ່ມາຈາກຫລາຍພາກສ່ວນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມວ່າດ້ວຍການຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບໄວຫນຸ່ມ ຄັ້ງທີ ແລະໄດ້ນຳສະເໜີ ຂໍ້ມູນຫລັກຖານການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແລະການພັດທະນາຂອງໄວໜຸ່ມ ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນໃສ່ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ່ 9. ໃນປີນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມາຈາກກະຊວງຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາມະຫາວິທະຍາໄລອົງການສະຫະປະຊາຊາດແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເຊິ່ງນຳພາໂດຍສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະການແພດເຂດຮ້ອນ ພາຍໃຕ້ການສະຫນັບສະຫນຸນຈາກ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນປະຊາກອນ( UNFPA )ແລະ ລັດຖະບານລຸກຊຳບວກ.

 

ດຣ ພູທອນ ເມືອງປາກ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສົ່ງເສີມ ສຸຂະພາບແລະການພັດທະນາຂອງໄວໜຸ່ມ ແລະຊາວໜຸ່ມໂດຍສະເພາະ ແມ່ນໄວໜຸ່ມເພດຍິງ ໃຫ້ຫັນປ່ຽນໄວໜຸ່ມທັງຫລາຍສຸມໃສ່ໃນອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດທີ່ເລັ່ງຕົວ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍກາຍພັດທະນາແບບຍຶນຍົງ, ການແລກປ່ຽນຫຼັກຖານຄົ້ນຄ້ວາການສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານແລະການແລກປ່ຽນທາງວິທະຍາສາດຖືວ່າເປັນປັດໄຈສຳຄັນສຳລັບພວກເຮົາ. ທຸກຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາແມ່ນແນໃສ່ການຮັບປະກັນວ່າໄວຫນຸ່ມທຸກຄົນເຊັ່ນ ນາງນ້ອຍ ສາມາດບັນລຸສັກກະລິຍະພາບ ແລະຄວາມສາມາດເຕັມທີ່ຂອງພວກເຂົາພາຍໃນປີ 2030. 

  

ສປປລາວມີປະຊາກອນໜຸ່ມປະມານ 60% ແມ່ນອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 25 ປີ. ການສຶກສາກ່ຽວກັບພົນລະເມືອງຂອງລາວ 2030 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະຊາກອນທັງ ໝົດ ຂອງສປປລາວທີ່ມີຢູ່ໃນລະດັບ 7,2 ລ້ານຄົນໃນປີ 2020, ຄາດວ່າຈະບັນລຸເຖິງ 8,1 ລ້ານຄົນໃນປີ 2030.ການເພີ່ມຂຶ້ນຈຳນວນເກືອບໜຶ່ງລ້ານຄົນໃນ 10 ປີຂ້າງໜ້າ. ຮູບແບບການປ່ຽນແປງຂອງ ໂຄງສ້າງຂອງປີລາມິດປະຊາກອນສປປລາວຈະມີການປ່ຽນແປງໃນທົດສະວັດນີ້ອາຍຸການເຮັດວຽກຈະເພີ່ມຂື້ນຈາກ 64% ໃນປີ 2020 ມາເປັນ 69% ໃນປີ 2030. ປະເທດລາວ ກຳລັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງທາງທີ່ຈະມີກຸ່ມແຮງງານໃຫ່ຍທີ່ສຸດ ໂດຍທີ່ການສະໜັບສະໜູນພຶ່ງພາແມ່ນໜ້ອຍລົງ.

 

ທ່ານນາງ ມາຣຽມ ເອ ຄານຜູ້ຕາງ ໜ້າ ອົງການ UNFPA ກ່າວໄວ້ວ່າ“ ແຕ່ລະປີຈົນຮອດປີ 2030, ຫລາຍກວ່າ 80,000 ແຮງງານໃຫ່ມຈະເຂົ້າມາເຮັດວຽກ. ແຮງງານໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄວຫນຸ່ມໃນປັດຈຸບັນເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງພວກເຂົາແມ່ນເພດຍິງ . ຫຼັກຖານຄົ້ນຄ້ວາສາມາດກຳນົດໄດ້ວ່າພາຍໃນຊັບພະຍາກອນມະນຸດໄວຫນຸ່ມລາວແມ່ນໄດ້ມີການລົງທຶນທີ່ເພີ່ມຂື້ນ. ການລົງທຶນໃສ່ໄວໜຸ່ມ ໂດຍການໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າເຖິງການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແລະການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໂດຍສະເພາະທັກສະໃນສະຕະວັດທີ 21 ແມ່ນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບແຮງງານລຸ້ນຕໍ່ໄປໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.

 

 

ໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມທາງວິທະຍາສາດ ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນຳສະເໜີຫຼັກຖານຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຖືພາຂອງໄວໜຸ່ມການແຕ່ງງານໄວສຸຂະພາບທາງເພດແລະສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໂພຊະນາການນິໄສໃນການກິນແລະພຶດຕິກຳທີ່ສ່ຽງເຊັ່ນ: ການດື່ມເຫຼົ້າ. ພວກເຂົາຍັງໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການລວມຕົວໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສຸຂະພາບແລະການພັດທະນາຂອງໄວຫນຸ່ມພາຍໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 9. ເນື່ອງຈາກCOVID-19 ແລະຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະສູນເສຍຄວາມກ້າວໜ້າໄປຫຼາຍທົດສະວັດ.

 

ໃນຊ່ວງການເປີດໃຫ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນຂອງຄະນະດັ່ງກ່າວ,ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງແລະອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໄດ້ແບ່ງປັນຍຸດທະສາດແລະໄດ້ວາງແຜນໃນແຜນຂອງພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ ກ່ຽວກັບບູລິມະສິດໃນການໃຫ້ການສຶກສາເພດສຶກສາທີ່ຄວບຄຸມໄປເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບທີ່ເປັນມິດກັບຊາວໜຸ່ມໂພຊະນາການທັກສະໃນຊີວິດການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະໃຫ້ເດັກຍິງໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮູ້ເຖິງຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງເຕັມສ່ວນພ້ອມກັບປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດ. 

 

ພວກເຂົາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວິທີການຄົ້ນຄ້ວາຫຼັກຖານເມື່ອນຳໃຊ້ໄດ້ດີສາມາດຊ່ວຍສ້າງຄວາມສະດວກໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທີ່ຫາຍາກໃຫ້ມີຜົນກະທົບສູງສຸດໂດຍບໍ່ປ່ອຍປະຜູ້ໃດໃວ້ຂ້າງຫຼັງ. ພວກເຂົາຍັງໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະປັບປຸງການປະສານງານລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງແລະຂະແໜງການຕ່າງໆ ໃນການເກັບກ່ຽວແລະນຳໃຊ້ຫຼັກຖານການຄົ້ນຄວ້າສຳລັບການວາງແຜນແລະຕິດຕາມກວດກາໂຄງການເພື່ອສົ່ງເສີມສຸຂະພາບແລະການພັດທະນາໄວຫນຸ່ມ.

 

 

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່

ທ່ານ ສີວົງໄຊ ຈັງປິຕິກຸນ, ຮັບຜິດຊອບແຜນງານ ໄວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ 

 ອີເມວ: changpitikoun@unfpa.org

 

ທ່ານ ນາງ ເພັດມະນີ ວິຍາເດດ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຝ່າຍສື່ສານມວນຊົນ

ອີເມວ: viyadeth@unfpa.org

 

************

UNFPA, the UN's sexual and reproductive health agency, works in over 150 countries including Lao PDR, to achieve zero maternal deaths, zero unmet need for family planning and zero gender-based violence and harmful practices towards women and girls.