Ensuring rights and choices for all

Stay Connected

News

8 April 2021

ທຸກຄົນຕ້ອງຖືກນັບ,ເພາະທຸກຄົນມີຄວາມສຳຄັນ

  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ ວັນທີ 30 ມີນາ 2021-ສຳນັກງານສະຖິຕິລາວ (LSB) ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ກ່ຽວກັບການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສປປລາວ ຄັ້ງທີ່ 5 ປີ 2025 (PHC2025). ງານ PHC 2025 ຄັ້ງທີ່ 5 ຈະຈັດຂື້ນໃນເດືອນມີນາ ປີ 2025 ໂດຍມີມູນຄ່າລວມປະມານ 16

8 April 2021

ກອງປະຊຸມເຝົ້າລະວັງ ແລະ ໂຕ້ຕອບ ການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ລະດັບຊາດ ເພື່ອກ້າວສູ່ການຍຸຕິການຕາຍຂອງແມ່

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ຄັ້ງວັນທີ 2 ເມສາ 2021. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບົດລາຍງານການຕິດຕາມກວດກາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ (MDSR).   ການກວດກາຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຕາຍຂອງແມ່ ໃນປີ 2020 ແມ່ນແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການຄຸ້ມຄອງໃນລະດັບຊາດ ແລະ

19 March 2021

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ,ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນແລະບັນດາຜູ້ນຳຂັ້ນແຂວງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສປປລາວເຄົາລົບປົກປ້ອງ ແລະສົ່ງເສີມສິດທິຂອງແມ່ຍິງຮຸ່ນໃໝ່ໃນວັນແມ່ຍິງສາກົນ

ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ສ.ປ.ປ.ລາວ ໃນວັນທີ 18 ມີນາ 2021 ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ (LWU)ໃນຫົວຂໍ້ປີນີ້  “ຄວາມເປັນຜູ້ນຳຂອງແມ່ຍິງໃນຍຸກຄົນຮຸ່ນໃໝ່” ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ, ການໃຫ້ກຽດຜູ້ນຳຍິງ ແລະ ຮັບຮູ້ເຖິງບົດບາດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນບ່ອນເຮັດວຽກ, ການເມືອງ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ.

Video

Publications

The COVID-19 pandemic has exposed the depth and extent of gender inequalities that...
According to the Lao PDR Expenditure and Consumption Survey (LECS) of 2012/13, the...

Social Updates