Ensuring rights and choices for all

Stay Connected

News

19 February 2021

ເຂັ້ມແຂງໄປພ້ອມກັນ

“ຂ້ອຍຊື່ ເອວ, ອາຍຸ 26 ປີ. ຂ້ອຍອາໄສຢູ່ກັບ ວັນສີ (ຜົວຂອງຂ້ອຍ) ທີ່ແຂວງຈຳປາສັກ. ພວກເຮົາ ແມ່ນພໍ່ແມ່ມືໃໝ່ ທີ່ມີຄວາມສຸກຫຼາຍ. ການທີ່ລູກເກີດອອກມາຢ່າງປອດໄພ ແລະ ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ສະແດງເຖິງພະລັງແຫ່ງຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ຕອນທີ່ຮູ້ວ່າຖືພາກໍເປັນຊ່ວງທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລ້ວ, ເຊິ່ງ

18 February 2021

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໃນວັນແມ່ຍິງສາກົນ

-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 18/02/2021. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ແລະ ອົງການພັດທະນາເນເທີແລນ SNV ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ເພື່ອຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຮ່ວມກັນຄື: ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມແມ່ຍິງ ແລະ ການສົ່ງເສີມສິດທິມະນຸດຂອງພວກເຂົາ ໂດຍຜ່ານ "ນ້ອຍ"ໂດຍມີ ຮອງຫົວຫນ້າກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

29 January 2021

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ ທົບທວນແຜນປະຈຳປີ 2020 ແລະ ວາງບຸລິມະສິດສຳລັບແມ່ຍິງ, ເດັກຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ໃນປີ 2021

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 29 ທັນວາ 2020. ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຂາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນສະຫະປະຊາຊາດ (UNFPA) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ກຳນົດບຸລິມະສິດທີ່ຈະຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຍັງຄົງຄ້າງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ຄຳ​ໝາຍ​ໝັ້ນ​ຕໍ່​ກັບກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສາ​ກົນ ວ່າ​ດ້ວຍ ປະ​ຊາ​ກອນ ແລະ ການ​

Video

Publications

The COVID-19 pandemic has exposed the depth and extent of gender inequalities that...
According to the Lao PDR Expenditure and Consumption Survey (LECS) of 2012/13, the...

Social Updates