Ensuring rights and choices for all

Stay Connected

News

13 May 2021

ສູນກາງຊາວໜຸ່ມລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວໜຸ່ມເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການຕອບໂຕ້ພະຍາດໂຄວິດ 19

-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2021, ເພື່ອສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການຕອບ ໂຕ້ພະຍາດໂຄວິດ 19, ອົງການ UNFPA ແລະ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ລາວ (LYU) ໄດ້ໃຫ້ການບໍລິການ ໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ເພື່ອໃຫ້ຄໍາປຶກ ສາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ສະພາບຈິດໃຈແກ່ໄວຈະເລີນພັນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ. ທັ້ງນີ້ກໍເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວໜຸ່ມຮ່ວມມືກັນໃນການ ຕອບໂຕ້ພະຍາດໂຄວິດ

3 May 2021

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ UNFPA ປຶກສາຫາລືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາກ່ຽວກັບ ແຜນງານແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 7 ຂອງການຮ່ວມມື (2022-2026)

-ວັນທີ 30 ເດືອນເມສາ 2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມອອນລາຍກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເພື່ອສະຫຼຸບເອກະສານແຜນງານແຫ່ງຊາດ (CPD) ຄັ້ງທີ 7 ແຕ່ປີ 2022-2026. ຫຼາຍກວ່າ 95 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກກະຊວງຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ, ສະຖານທູດ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ,

24 April 2021

ບົດບາດຂອງນາຍບ້ານໃນການຫຼຸດການຕາຍຂອງແມ່

ທ່ານ ຄຳໃສ ຊະນະສົມ, ອາຍຸ 47 ປີ, ປັດຈູບັນເປັນນາຍບ້ານ ແລະອາໄສຢູ່ບ້ານຫ້ວຍຫ້ຽວ ກັບເມຍ ແລະ ລູກສອງຄົນ.ເລື່ອງລາວຂອງລາວເປັນບົດຮຽນ ທີ່ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃນການສົ່ງເສີມການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງບ້ານ.   “ໃນອະດີດຂ້ອຍສູນເສຍລູກສອງຄົນຂ້ອຍເຫັນພວກເຂົາເສຍຊີວິດ,ສິ່ງທີ່ໂສກເສົ້າທີ່ສຸດກໍຄືການທີ່ໄດ້ເຫັນຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ຈາກເຮົາໄປຕໍ່ຫນ້າ.

Video

Publications

The COVID-19 pandemic has exposed the depth and extent of gender inequalities that...
According to the Lao PDR Expenditure and Consumption Survey (LECS) of 2012/13, the...

Social Updates