Ensuring rights and choices for all

Stay Connected

News

25 November 2020

ເປັນຫຍັງຕ້ອງສ້າງຂະບວນການ 16 ມື້ ເພື່ອຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ?

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸດລິດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ "ການລະນຶກວັນສາກົນເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທຸກໆ ປີ ພ້ອມກັນໃນທົ່ວໂລກ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 25 ພະຈິກ ຫາ ວັນທີ 10 ທັນວາ.  ສໍາລັບປີ 2020 ໄດ້ດໍາເນີນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ ການສະໜັບສະ  ໜູນທຶນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ”. 

25 November 2020

ສປປລາວ ໃນການລຶບລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງພາຍໃນປີ 2030

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ພະຈິກ 2020. ເຊິ່ງເປັນມື້ທີສອງຂອງການປະຊຸມປຶກສາຫາລື ທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກນ້ອຍ ພ້ອມດ້ວຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ ເຊິ່ງໄດ້ມີການສະຫຼຸບກອງປະຊຸມດ້ວຍຄໍາໝາຍໝັ້ນທີ່ເຂັ້ມແຂງໂດຍຄະນະຮອງເຈົ້າແຂງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ

17 November 2020

ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການເຂົ້າເຖິງການຮຽນຮູ້ເພດສຶກສາແບບຄົບຖ້ວນໃນສປປ ລາວ

-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 17 ພະຈິກ 2020. ອົງການ UNFPA ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອສະຫຼຸບການປະເມີນຜົນ ຂອງວຽກງານ ເພດສຶກສາແບບຄົບຖ້ວນ (CSE) ສຳລັບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມ ແລະ ອະຊີວະສຶກສາ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ. ຈຸດປະສົງຂອງການປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ສໍາຄັນໃນການປະເມີນຜົນ

Social Updates