Ensuring rights and choices for all

Stay Connected

News

29 January 2021

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ ທົບທວນແຜນປະຈຳປີ 2020 ແລະ ວາງບຸລິມະສິດສຳລັບແມ່ຍິງ, ເດັກຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ໃນປີ 2021

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 29 ທັນວາ 2020. ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຂາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນສະຫະປະຊາຊາດ (UNFPA) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ກຳນົດບຸລິມະສິດທີ່ຈະຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຍັງຄົງຄ້າງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ຄຳ​ໝາຍ​ໝັ້ນ​ຕໍ່​ກັບກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສາ​ກົນ ວ່າ​ດ້ວຍ ປະ​ຊາ​ກອນ ແລະ ການ​

24 January 2021

ສປປ ລາວ ເຊື່ອມສານຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາກອນ ເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຈະບໍ່ປະປ່ອຍຜູ້ໃດໄວ້ຂ້າງຫຼັງ

ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 24 ທັນວາ 2020, ພາຍຫຼັງທີ່ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນແລະການພັດທະນາ (NPDP 2019-2030) ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ສຳເລັດລົງຢ່າງຈົບງາມ ທີ່ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດທີ່ຜ່ານມາ, ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທືນ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ ໄດ້ດຳເນີນການເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ

ການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງໄກດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນຂອງແມ່ຍິງລາວ

22 January 2021

ການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງໄກດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນຂອງແມ່ຍິງລາວ

ວິກິດການດ້ານສຸຂະພາບຈາກ COVID-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທຸກໆປະເທດ. ລະບົບການຮັກສາສຸຂະພາບບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາ ເພື່ອຈັດການກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສຸຂະພາບຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ ເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງການຮັກສາສຸຂະພາບຫຼຸດລົງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມ. ໃນ ສ. ປ. ປ. ລາວ, ຫາກທຽບໃສ່ໄຕຣມາດທຳອິດຂອງ ປີ 2019, ການເກີດລູກທີ່ສຸກສາລາ ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ

Video

Publications

NATIONAL POPULATION AND DEVELOPMENT POLICY (2019-2030)
NEW STUDY REVEALS INVESTING IN MIDWIVES COULD SAVE MILLIONS OF LIVES 

Social Updates