Ensuring rights and choices for all

Stay Connected

News

21 September 2020

UNFPA ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຮ່ວມມືສືບຕໍ່ບໍລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມໃນຊ່ວງໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ໃນວັນທີ 21 ກັນຍາ 2020 ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນ ພາເລສ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາກ ກອງທຶນສຳລັບປະສາກອນ (UNFPA) ຮ່ວມກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງຄູ່ມືການສືບຕໍ່ບໍລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ (SRMNCAH) ໃນຊ່ວງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພື່ອຕົກລົງເຫັນດີກ່ຽວກັບຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມການບໍລິການ ແລະ

7 September 2020

ນາງຜະດຸງຄັນຮັບປະກັບຄວາມປອດໄພຕອນເກີດລູກ ໃນໄລຍະການລະບາດຂອງ COVID-19

ນາງ ແດງມາລາ ອິນທິພອນ ແລະ ນາງ ນັນດີ ໄຊຍະສານ ແມ່ນນາງຜະດຸງຄັນໃນປະເທດ ສປປ ລາວ ທີ່ມີໃຈຮັກໃນການເຮັດວຽກງານນີ້. ແດງມາລາເກີດທີ່ເມືອງດາດຈຶງ ແຂວງເຊກອງ ເຮັດວຽກປະຈຳຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍເມືອງທ່າແດງ ລາວເປັນຄົນຊົນເຜົ່າຕະຫຼຽງ ສ່ວນ ນາງ ນັນດີ ແມ່ນເປັນຄົນແຂວງສາລາວັນ. ທັ້ງສອງໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ແລະຄວາມຮັກຕໍ່ແມ່ແລະລຸກນ້ອຍ.

22 August 2020

ການເຮັດໃຫ້ການວາງແຜນຄອບຄົວເປັນຈິງ ສຳລັບຊຸມຊົນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ

ຫຼັງຈາກທີ່ເກີດລູກຊາຍຢ່າງປອດໄພມາແລ້ວ ຊາວວັນ ນາງໂພນຄຳໄດ້ໄປຫາໝໍທີ່ເຮັດວຽກໃນໂຮງໝໍນ້ອຍໃກ້ບ້ານ ພ້ອມກັບລູກນ້ອຍທີ່ອຸ້ມມາ ຍ້ອນວ່າເປັນລູກຄົນທຳອິດຂອງລາວ ນາງໂພນຄຳ ຄືກັບແມ່ມືໃໝ່ຫຼາຍຄົນ ມີຄວາມກັງວົນໃຈຕໍ່ກັບສຸຂະພາບຂອງລູກຂອງລາວຢູ່ເລື້ອຍໆ ຈາກການທີ່ເຫັນລູກມີອາການເລັກນ້ອຍເຊັ່ນເປັນຫວັດ ລາວກໍ່ຟ້າວພາລູກມາໂຮງໝໍນ້ອຍ

Social Updates