You are here

ທ່ານບໍ່ໄດ້ຢູ່ຄົນດຽວ. ນີ້ແມ່ນການສະໜັບສະໜູນທາງສະພາບຈິດໃຈສັງຄົມສຳລັບທ່ານ ໃນສະຖານະການ ໂຄວິດ-19.

ເຈົ້າເປັນແມ່ຍິງທີ່ຕ້ອງການເວົ້າເລື່ອງຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວບໍ? ໂທ 1362

You are not alone. Here are psychosocial support for you in COVID-19 situation

Are you a woman who needs to talk about domestic violence? Call 1362