You are here

ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ່ຢີ ູ່ອາໄສ ທ່ວົ ປະເທດ ຄ້ງັ ທີ IV ທໄ່ີ ດ້ຖືກຈັດຕ້ງັ ປະຕິບັດ ໃນວັນທີ 1-7 ມີນາ 2015 ໂດຍອີງຕາມ
ຂ້ຕໍ ົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 89/ນຍ, ລົງວັນທີ 11 ກັນຍາ 2013. ການສໍາຫຼວດນ້ແີ ມ່ນໄດ້ຖືກ
ດຳເນີນໄປໃນທຸກ 10 ປີ ຊ່ງຶ ຄ້ງັ ທຳອິດໄດ້ຈັດຕ້ງັ ປະຕິບັດໃນປີ 1985.
 
ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ່ຢີ ູ່ອາໄສ ທ່ວົ ປະເທດ ປີ 2015 ໄດ້ສະໜອງຂ້ມໍ ູນສະຖິຕິທ່ມີ ີຄວາມສຳຄັນ ເພ່ອື ຮັບໃຊ້ເຂ່້າົ
ໃນການວາງແຜນ, ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການສ້າງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ. ການສຳຫລວດໃຫຍ່ນໄ້ີ ດ້ເກັບກຳຂ້ມໍ ູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ
ພົນລະເມືອງທຸກຄົນໃນຂອບເຂດປະເທດ, ຊ່ງຶ ເປັນຂ້ມໍ ູນທ່ມີ ີຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍຕ່ກໍ ັບການວາງແຜນພັດທະນາປະເທດ ເພ່ອື ຫຸຼດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກ, ປັບປຸງລະບົບການບໍລິການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ແຫຼ່ງນ້າໍ ດ່ມື , ສຸຂະນາໄມ ແລະ ພ້ນື ຖານໂຄງລ່າງ,
ລວມທັງການສ່ງົ ເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂ້ມັ ແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາ
ຊົນບັນດາເຜ່າົ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫີຼກ.
 
ບົດລາຍງານລະດັບຊາດຂອງການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ່ຢີ ູ່ອາໄສທ່ວົ ປະເທດ ປີ 2015 ນ້ ີ ປະກອບມີເນ້ອື ໃນ ແລະ ຂ້ມໍ ູນ
ອັນລະອຽດທ່ແີ ບ່ງຕາມຄຸນລັກສະນະດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ຄົວເຮືອນໃນລະດັບປະເທດ
ແລະ ແຂວງ. ຜົນການສຳຫຼວດໄດ້ຊ້ໃີ ຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງທາງດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ທ່ຢີ ູ່ອາໄສໃນໄລຍະ 10 ປີ ຜ່ານມາ. ນອກ
ຈາກບົດລາຍງານລະດັບຊາດແລ້ວ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຍັງຈະສືບຕ່ສໍ ້າງບົດລາຍງານລະດັບແຂວງ ແລະ ບົດລາຍງານຂອງການວໄິ ຈລົງ
ເລິກລະອຽດທາງດ້ານພົນລະເມືອງ ແລະ ທ່ຢີ ູ່ອາໄສໃນຫຼາຍຫົວຂ້.ໍ ຫວັງວ່າຂ້ມໍ ູນຂ່າວ ສານທັງໝົດທໄ່ີ ດ້ຮັບຈາກການສຳຫຼວດຄ້ງັ ນ້ຈີ ະ
ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເຂ້າົ ໃນການວາງແຜນການ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕ້ງັ ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄ້ງັ ທີ VIII (2016-2020) ແລະ ເປ້າົ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.