You are here

ນາງນ້ອຍເປັນຕົວແທນໃຫ້ເດັກຍິງທີ່ມີອາຍຸ10-19ປີ ຈຳນວນ700,230 ຄົນໃນສປປລາວ. ແຜນງານນາງນ້ອຍໄດ້ຮັບການເປີດໂຕຄັ້ງທຳອິດ ໃນວັນເດັກຍິງສາກົນໃນປີ2016 ທີ່ຈະມີການຕິດຕາມໃນອີກ15ປີຂ້າງໜ້າຄຽງຄູ່ກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຫຼືSDGs. ນາງນ້ອຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຫັນຮູບປະທຳຂອງຄວາມມຸ້ງໝັ້ນໃນການບໍ່ປະໄວໜຸ່ມຍິງໄວ້ທາງຫຼັງຕາມເປົ້າໝາຍSDGs.