ນາງຫລ້າ ເດັກຍິງ ທີ່ຖືກ “ຊຸກເຊື່ອງ” ໃນ ສປປ ລາວ ຍ້ອນຄວາມພິການ

No. of pages: 4

Publication date: 2020

Author: UNFPA LAO PDR

ນາງຫລ້າ ເດັກຍິງ ທີ່ຖືກ “ຊຸກເຊື່ອງ” ໃນ ສປປ ລາວ ຍ້ອນຄວາມພິການ