You are here

ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນ ຢູ່ໃນສປປລາວ ພ້ອມກັບການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງ ແລະ ການແຈກຢາຍໄປຕາມຂົງເຂດຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດ ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງແນ່ນອນ ຕໍ່ກັບການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ຂອງສປປລາວ ຮອດປີ2030. ເປັນທີ່ແນ່ນອນແລ້ວວ່າ ເມື່ອຈຳນວນປະຊາກອນເພີ່ມຂຶ້ນ ຄວາມຕ້ອງການໃນການບໍລິການທາງແພດ ແລະຕຽງນອນຄົນເຈັບຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ກໍຈະຕ້ອງເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ. ໂດຍລວມແລ້ວ ຄາດວ່າຈຳນວນປະຊາກອນຈະແນ່ນອນແລ້ວສັດສ່ວນຂອງຈຳນວນປະຊາກອນໃນແຕ່ລະກຸ່ມອາຍຸກໍຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ.