ນະໂຍບາຍດ້ານການສຶກສາ

No. of pages: 4

Publication date: 2020

Author: UNFPA LAO PDR

Publisher: UNFPA LAO PDR

ສປປລາວ ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະກາງຂອງການປ່ຽນແປງທາງດ້ານປະຊາກອນ ຂອງປະເທດຢ່າງວ່ອງໄວ.ອັດຕາການຕາຍຂອງປະຊາກອນທີ່ຫຼຸດລົງໄວແມ່ນຍ້ອນ ການເກີດທີ່ຫຼຸດລົງເຊິ່ງເປັນປັດໄຈຫຼັກຂອງການຂະຫຍາຍາຕົວດ້ານປະຊາກອນເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງທາງດ້ານປະຊາກອນ ( ຮູບພາບປາຣາມິດ) ມີການປັບໂຄງສ້າງ.