You are here

ສປປລາວ ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະກາງຂອງການປ່ຽນແປງທາງດ້ານປະຊາກອນ ຂອງປະເທດຢ່າງວ່ອງໄວ.ອັດຕາການຕາຍຂອງປະຊາກອນທີ່ຫຼຸດລົງໄວແມ່ນຍ້ອນ ການເກີດທີ່ຫຼຸດລົງເຊິ່ງເປັນປັດໄຈຫຼັກຂອງການຂະຫຍາຍາຕົວດ້ານປະຊາກອນເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງທາງດ້ານປະຊາກອນ ( ຮູບພາບປາຣາມິດ) ມີການປັບໂຄງສ້າງ.