You are here

ສປປລາວ ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ ເຊິ່ງລວມທັງການປ່ຽນແປງດ້ານອັດຕາການຕາຍ ການຈະເລີນພັນ ແລະອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນ ເຊິ່ງມີການປະສົມປະສານກັບການຂະຫຍາຍຕົວກາຍເປັນຕົວເມືອງເພີ່ມ.