Press Release

ສ.ປ.ປ. ລາວ: ອຸປະກອນເຄື່ອງປ້ອງກັນ ສຳລັບພະນັກງານແພດແນວໜ້າຕໍ່ຕ້ານ COVID-19

30 April 2020

30 ເມສາ 2020 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - “ ການປ້ອງກັນແມ່ນມີມູນຄ່າກ່ວາການປິ່ນປົວ”. ເພື່ອປົກປ້ອງພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາຈະສືບຕໍ່ຮັບໃຊ້ຊຸມຊົນໂດຍສະເພາະ ສຸຂະພາບແມ່ແລະເດັກ, ໃນໄລຍະ COVID-19. ມາດຕະການອະນາໄມ ແລະ ໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມສຳລັບປະຊາຊົນທົ່ວໄປ, ໂດຍສະເພາະການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ແມ່ນໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢ່າງຮັດກຸມເພື່ອຮັບປະກັນການປົກປ້ອງຜູ້ພະນັັກງານຄື: ຜະດຸງຄັນ ແລະ ພະນັກງານແພດ.

ຍ້ອນຫຍັງ? ເພາະວ່າພະນັກງານແພດ ແລະ ຜະດຸງຄັນແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງໂດຍສະເພາະເຊື້ອໄວຣັສອັນເນື່ອງມາຈາກລັກສະນະການເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ. ໂດຍການປົກປ້ອງເຂົາເຈົ້້າ, ພວກເຮົາຍັງປົກປ້ອງຄົນເຈັບທຸກຄົນທີ່ມ ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ບໍລິການແລະເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ການດູແລ ແລະ ບໍລິການ. ການສະໜອງເຄື່ອງໃຫ້ຜະດຸງຄັນດ້ວຍອຸປະກອນປ້ອງກັນ ແມ່ນ ມີຄວາມ ສຳຄັນຫຼາຍທີ່ເຂົາເຈົ້າຮັບໃຊ້ໃຫ້ແມ່ຍິງທີ່ຖືພາ, ແມ່ຍິງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ ຫຼື ປາດຖະໜາຢາກມີໄລຍະຫ່າງການຖືພາ.

ທ່ານ ຄຳພອນ ພຸດທະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ :  ການປ້ອງກັນແລະປ້ອງກັນພະນັກງານແຖວໜ້າ ເຊັ່ນ: ຜະດຸງຄັນ, ແພດໝໍທີບໍລິການຢູ່ແມ່ ແລະ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນການຮັກສາການບໍລິການທີ່ຈຳເປັນໃນໄລຍະການລະບາດຂອງ COVID 19. ການສະໜັບສະໜູນ ຂອງ UNFPA ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນພາຍໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານທີ່ກວ້າງຂວາງເພື່ອຮັບປະກັນການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບແລະກຳລັງແຮງງານໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງແລະມີຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຕໍ່ປະຊາກອນ.

ການຮ່ວມມືກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກກວມເອົາການສຸມໃສ່ການສະໜອງການບໍລິການຂອງແມ່ແລະການສະໜັບສະ ໜູນ ດ້ານທາງດ້ານຈິດໃຈສຳລັບກຸ່ມທີ່ຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ສຸດ, ໃນທົ່ວປະເທດເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທາງເພດແລະການຮັກສາສຸຂະພາບທາງເພດ ສຳລັບແມ່ຍິງຖືພາ, ແມ່ຍິງ ອາຍຸການຈະເລີນພັນແລະໄວໜຸ່ມ ເປັນບຸລິມະສິດໃນໄລຍະເກີດການລະບາດ.

ທ່ານ ນ. ມາຣຽມ ຄານ, ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ: ໃນສະພາບການນີ້, UNFPA ໄດ້ນຳເຂົ້າຊຸດອຸປະກອນປ້ອງກັນພະຍາດ ໃຫ້ກັບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, WHO ແລະ ອົງການສາກົນເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ (IOM) ທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກ່ວາ 88,000 ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ: i) ແຜດປະດຸງຄັນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນທີສຸນບລິການ ແມ່ແລະເດັກ, ii) ອົງການສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, iii ) ສູນກາງໄວໜຸ່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ iv) ອົງການສູນກາງຊາວໜຸ່ມລາວ ເຊິ່ງທຸກຄົນເປັນ ພະນັກງານແນວໜ້າທີ່ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ / ຫຼື ການຮັບປະກັນການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານຈິດໃຈແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນຈະເນັ້ນ ໜັກ ໃສ່ການແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທີ່ປະເຊີນກັບຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ, ການຈຳແນກ, ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ໃນເວລາເກີດວິກິດການ.

ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ຈະໄດ້ຮັບຈາກເຄື່ອງອຸບປະກອນປ້ອງກັນ ຈາກ ອົງການ UNFPA 190 ຊູດ ສຳ ລັບພະນັກງານແພດ ແລະ ຜະດຸງຄັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ, ຖົງມື 700 ກ່ອງໃນຈຳນວນ 50 ຄູ່, ປະເພດຂອງໜ້າ ກາກການຜ່າຕັດປະເພດ IIR 700 ກ່ອງໃນຈຳນວນ 50 ໜ່ວຍ, ໜ້າກາກ N95. ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກຈະມອບອຸປະກອນປ້ອງກັນໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມງານຕໍ່ໄປ.

 

ຂໍ້ມູນເພີ້ມ, ສາມາດຕິດຕໍ່:

ທ່ານ. ວິສິດ ຄຳລືຊາ, ຫົວໜ້າສູນ, ສູນສື່ສານ, ສຸຂະສຶກສາສາທາລະນະສຸກ, ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ

vkhamlusa@yahoo.com

ນ. ຊາຣາ ເບນຍາໄຮ, ທີ່ປຶກສາວຽກງານສື່ສານ, ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

fbenyahia@unfpa.org