News

ການລົງທຶນໃສ່ໃນສິດທິຂອງໄວໜຸ່ມຍິງແມ່ນມີຜົນປະໂຫຍດໃນດ້ານພົນລະເມືອງຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ

30 October 2020
ການລົງທຶນໃສ່ໃນສິດທິຂອງໄວໜຸ່ມຍິງແມ່ນມີຜົນປະໂຫຍດໃນດ້ານພົນລະເມືອງຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ

ໄວໜຸ່ມຍິງ ແມ່ນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມປະຊາກອນໄວໜຸ່ມທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ. ໃນ ສປປ ລາວ, ແນ່ນອນວ່າພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນຈະມີອິດທິພົນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ. ມັນຈະກາຍເປັນສັງຄົມທີ່ມີຄວາມຈະເລິນຮຸ່ງເຮືອງຫຼືບໍ່? ຫຼື ຈະເປັນສັງຄົມທີ່ໂອກາດຕ່າງໆຫຼຸດລົງ ຫຼື ເປັນສັງຄົມທີ່ສິ້ນຫວັງ. ການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຮົາໃນມື້ນີ້ ສາມາດສ້າງຄວາມປ່ຽນແປງໄດ້. ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດເພື່ອໄວໜຸ່ມຍິງ ແລະ ກັບໄວໜຸ່ມຍິງ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບກັບຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ, ສັງຄົມ ລວມເຖິງລະບົບເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ.

 

ຈາກການປ່ຽນແປງຂອງປະຊາກອນໃນປີ2020,ຄາດວ່າຈຳນວນໄວໜ່ມໃນລາວຈະເຖິງ1.1ລ້ານຄົນພາຍໃນປີ2028.ໄວໜຸ່ມຍິງທັງຫຼາຍປະສົບກັບອຸປະສັກຕ່າງໆ ໃນການເຕີບໃຫຍ່ຈາກເດັກນ້ອຍ ສູ່ຜູ້ໃຫຍ່. ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ, ການຖືພາໃນໄວເດັກ ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່, ການອອກໂຮງຮຽນ, ໄພການຈ້າງງານ, ການໃຊ້ແຮງງານເດັກ, ວຽກທີ່ບໍ່ຖືກກົດໝາຍ, ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງອື່ນໆໂດຍ ໃນການແຜ່ລະບາດຂອງCOVID-19 ນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ສູນເສຍຄວາມກ້າວໜ້າຂອງສິດທິໄວໜຸ່ມຍິງເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການເພີ່ມຂື້ນຂອງການຖືພາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ

 

 ການລົງທືນທີ່ເໝາະສົມໃນການສ້າງທັກສະໃຫ້ການສຶກສາແລະສຸຂະພາບໃນປະຈຸບັນໂດຍຜ່ານ NSEDP ຄັ້ງທີ 9 ສາມາດສ້າງທຶນມະນຸດທີ່ດີຂຶ້ນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫຼ້າຫຼັງທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແລະເພີ່ມສີສັນໃຫ້ກັບສິດທິມະນຸດ.ສປປລາວໄດ້ຕໍ່ ຄຳ ໝັ້ນ ສັນຍາຂອງຕົນຕໍ່ກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບປະຊາກອນແລະການພັດທະນາໂດຍເນັ້ນໜັກໃນການໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບສຳລັບເດັກຍິງໄວໜຸ່ມ,ໂດຍສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

 

 

ຄວາມຈໍາເປັນດ້ານຂໍ້ມູນ:

 

ເພື່ອນິຍາມຄວາມຕ້ອງການຂອງໄວໜຸ່ມຍິງ, ໂດຍບໍ່ປ່ອຍຖິ້ມໃຜຢູ່ເບື້ອງຫຼັງນັ້ນ, UNFPA ເຊື່ອວ່າມັນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ທີ່ແບ່ງແຍກຕາມອາຍຸ, ເພດ, ຂົງເຂດ, ຄວາມຮັ່ງມີ ຜ່ານການຄາດຄະເນບັນດາປະຊາກອນ, ວັນທີ່ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄວໜຸ່ມ, ການວິເຄາະສະຖານະການຕ່າງໆ, ການຄາດຄະເນ ແລະ ອື່ນໆ.

 

 ດ້ວຍຄວາມພ້ອມທີ່ໃຊ້ໃນການວິເຄາະ ແລະການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນແຍກທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ເຊິ່ງໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ຜ່ານການແຊກແຊງເພື່ອສົ່ງມອບທັກສະຊີວິດໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ, ການບໍລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນທີ່ເປັນມິດກັບໄວ ໜຸ່ມເພດສຶກສາການສະໜອງຊ່ວຍເຫຼືອພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທາງເພດໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.ຜົນກະທົບຂອງCOVID-19 ເຮັດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານຈິດຕະສາດບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ກັບຊາວໜຸ່ມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງໃຫ້ການທົ່ວເຖິງແກ່ທຸກເພດທຸກໄວອີກດ້ວຍ

 

 

ຄວາມຈໍາເປັນດ້ານສິດທິ:

ສັງເກດຈາກມຸມມອງໃນທົ່ວໂລກເຊັ່ນ UPR, CEDAW and CRC, ສິດທິໄວໜຸ່ມຍິງໄດ້ຖືກສະແດງອອກໃນກອບຕ່າງໆທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາແຫ່ງຊາດຂອບແຜນງານນາງນ້ອຍນະໂຍບາຍດ້ານການຈະເລີນພັນແມ່ເດັກເກີດໃໝ່ນະໂຍບາຍທາງດ້ານສຸຂະພາບຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດເພື່ອການປ້ອງກັນ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບໄວໜຸ່ມອື່ນໆ. ພວກເຂົາຍັງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນການໃນທຸກຂະແໜງການ ແລະ ຢູ່ໃນວາລະການສົນທະນາໃນລະດັບຊຸມຊົນ. 

 

ການເລັ່ງລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແລະແຜນການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວງົບປະມານທີ່ພຽງພໍຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມ

ສິດທິຂອງໄວໜຸ່ມຍິງ

 

ຄວາມຈຳເປັນດ້ານພົນລະເມືອງ:

ການເປັນປະຊາກອນທີ່ມີສ່ວນແບ່ງຫຼາຍທີ່ສຸດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໄວໜຸ່ມຍິງບໍ່ພຽງແຕ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນອຸດສາຫະກໍາແຮງງານເທົ່ານັ້ນແຕ່ວ່າພວກເຂົາຍັງຈະເປັນຜູ້ທີ່ມີຜົນຜະລິດຫຼາຍທີ່ສຸດເມື່ອພວກເຂົາໃຫຍ່ເຕີບໃຫຍ່. ພວກເຂົາຕ້ອງມີການສຶກສາທີ່ດີ ແລະ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງມີຄວາມສາມາດໃນການເລືອກຄອບຄົວ, ຊີວິດທາງເພດ ແລະ ການຈະເລີນພັນຂອງພວກເຂົາເອງພວກເຂົາຕ້ອງສາມາດຊອກວຽກທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດປະຕິເສດຕໍ່ກັບຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການກະທໍາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.

 

ການສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດກຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຂື້ນກັບການລົງທືນຢ່າງພຽງພໍໃນວຽກງານທີ່ສຳຄັນ ທີ່ຕ້ອງບັນລຸໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງຊີວິດຍັງນ້ອຍ, ໂດຍພິຈາລະນາບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ຫຼື ຕົວເມືອງຕ້ອງສາມາດຮຽນຮູ້ທັກສະຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດຢູ່ໂຮງຮຽນ ຫຼື ຜ່ານກຸ່ມນາງນ້ອຍ

 

ຄວາມຈຳເປັນຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

 

UNFPA ໃນສປປລາວ ໄດ້ສົ່ງເສີມປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ, ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມກ້າວໜ້າຂອງໄວໜຸ່ມຍິງຢ່າງຍືນຍົງ. ເຊິ່ງມັນໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີ່ມຂື້ນຂອງຊັບພະຍາກອນພາຍໃນປະເທດໃນການວາງແຜນຄອບຄົວ, ລວມເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນການທີ່ຈະເພີ່ມໄວໜຸ່ມ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການຄຸມກຳເນີດທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານ. ການຮຽນຮູ້ທາງດ້ານເພດສຶກສາ ແລະ ການຈະເລີນພັນ ກໍກຳລັງຈະເກີດຂື້ນໃນທົ່ວປະເທດໃນໂຮງຮຽນໂດຍອີງໃສ່ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຄູ ແລະ ທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ກໍແມ່ນໄດ້ມີການເລີ່ມຕົ້ນໂດຍຮັບປະກັນໃຫ້ແພດຜະດຸງຄັນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເປັນຢ່າງດີ ແລະ ມີໃນທຸໆສຸກສາລາ.

 

ການຈັດການຫາເງິນທຶນສຳລັບແນວທາງການພັດທະນາຮ່ວມມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍແລະເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆຜ່ານ ທີ່ຊ່ວຍເດີນໄປໃນທິດທາງທີ່ສອດຄ່ອງກັບ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງສປປລາວຕໍ່ ICPD25. ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານເຊັ່ນ Plan International ແລະ ChildFund ກໍກຳລັງປັບປຸງຂໍ້ລິເລີ່ມຕ່າງໆຂອງ UNFPA ເພື່ອຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງການສຶກສາກ່ຽວກັບເພດສຳພັນໂດຍສະເພາະ ສຳລັບໄວໜຸ່ມຍິງ ນອກໂຮງຮຽນ. ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພາກເອກະຊົນເຊັ່ນກາເຟ Sinouk, Banque Franco Lao ແລະ Crowne Plaza ແມ່ນກໍໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາທັກສະຊີວິດຂອງໄວໜຸ່ມຍິງ ແລະ ສະໜັບ ສະໜູນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສ້າງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຂອງຕົນເອງ. ວິທີແກ້ໄຂໃໝ່ໆທີ່ສ້າງສັນ ແມ່ນໄດ້ຖືກພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງເພື່ອເຂົ້າຫາໄວໜຸ່ມຍິງ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະຢູ່ໃສເປັນຕົ້ນການເປີດໂຕລົດຕູ້ຄລີນິກເຄື່ອນທີ່ເພື່ອເຂົ້າເຖິງໄວໜຸ່ມຍິງ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານ ລວມເຖິງ ແອັບພິເຄຊັ່ນ Noi-Yakhoo (ນ້ອຍ-ຢາກຮູ້) ທີ່ສົ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານອອນລາຍໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ.

 

ການທົດລອງແນວທາງນະວັດຕະກຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຂະນະທີ່ຮ່ວມມືເພື່ອຂະຫຍາຍຜົນສຳເລັດແມ່ນອົງປະກອບສຳຄັນຂອງວິທີການUNFPAໃນການມອບໂລກທີ່ເຕີມເຕັມໄປດ້ວຍສັກກະລິຍະພາບໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ

ທຸກຄົນ.

 

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່:

ທ່ານ ນາງ ເພັດມະນີ ວິຍາເດດ 

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຝ່າຍສື່ສານມວນຊົນ

ອີເມວ: viyadeth@unfpa.org

************ 

ອົງການ UNFPA ແມ່ນອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບ ສິດທິ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ. ແມ່ນອົງກອນທີ່ເປັນຜູ້ນຳໃນການເຮັດໃຫ້ໂລກເປັນບ່ອນທີ່ທຸກໆການຖືພາມາຈາກຄວາມຕ້ອງການທຸກການເກີດ ປອດໄພ ແລະ ໄວໜຸ່ມທຸກຄົນສາມາດບັນລຸທ່າແຮງຂອງຕົນ. ອົງການ UNFPA ສົ່ງເສີມສິດທິທາງດ້ານສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໂດຍສະເພາະ ສຸຂະພາບຂອງແມ່ໃນຫຼາຍກວ່າ 150 ປະເທດລວມທັງ ຊ່ວຍໃນການຢຸດຕິການປະຕິບັດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເຊັ່ນ ການແຕ່ງງານໃນໄວເດັກແລະ ສະໜັບສະໜູນການເກັບກຳ ແລະ ວິໄຈຂໍ້ມູນປະຊາກອນ.