Press Release

ການກຽມຄວາມພ້ອມການຕອບຮັບໄພພິບັດ ສຳລັບພະນັກງານຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ພະນັກງານສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ. ການກຽມພ້ອມດ້ານສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃນຍາມທີ່ເກີດໄພພິບັດ ສາມາດຊ່ວຍຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ

6 September 2019

ວັນທີ 6 ກັນຍາ 2019, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ - ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ ປະຈຳ ສ. ປ. ປ. ລາວ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາ 4 ວັນເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຮັກສາສຸຂະພາບໃນຊຸດການບໍລິການເບື້ອງຂັ້ນຕົ້ນ (Minimum Initial Services Package - MISP) ສຳ ລັບ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃນສະຖານະການສຸກເສີນ ແລະ ຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດ MISP ໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງໃນໄລຍະສຸກເສີນ. ກອງປະຊຸມສຳມະນາມີຜູ້ຊ່ຽວຊານ 32 ຄົນຈາກຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຈາກສູນກາງ ແລະ 3 ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ອັດຕະປື.

ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ກວມເອົາ 6 ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍ: 1. ການປະສານງານຊ່ວຍຊີວິດ; 2. ປ້ອງກັນຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດແລະ ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ລອດຊີວິດ; 3. ປ້ອງກັນການສົ່ງຕໍ່ຂອງ & ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງແລະອັດຕາການຕາຍຍ້ອນໂລກເອດສ໌ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນອື່ນໆ; 4. ປ້ອງກັນການເກີດແລະອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່; 5. ປ້ອງກັນການຖືພາໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ ແລະ ຈຸດປະສົງ 6. ວາງແຜນສຳລັບການບໍລິການ SRH ທີ່ສົມບູນແບບ, ເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນການຮັກສາສຸກຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ລວມທັງການເບິ່ງແຍງການເອົາລູກອອກແບບປອດໄພໃນຂອບເຂດກົດໝາຍຢ່າງເຕັມທີ່.

ໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພພິບັດໃນປີກາຍນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 13 ບ້ານລຸ່ມເຂດເມືອງ ສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື ປະສົບກັບໄພນໍ້າຖ້ວມ, ໃນບັນດາວິກິດການມະນຸດສະທຳທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດທີ່ປະເທດປະເຊີນໃນສິບປີທີ່ຜ່ານມາ. ດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຫລືໄພນໍ້າຖ້ວມອາດຈະເພີ່ມຂື້ນແລະການກຽມພ້ອມແມ່ນສິ່ງສຳຄັນຕໍ່ການຕອບສະໜອງ ແລະ ຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນ.

ປະສົບການປີ 2019 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງການບໍລິການສຸຂະພາບທາງເພດສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ໃນໄລຍະເກີດໄພພິບັດ, ຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ, ພຕພແລະການຕິດເຊື້ອ HIV ມີແນວໂນ້ມເພີ່ມຂື້ນ. ການເກີດລູກບໍ່ໄດ້ລໍຖ້າໃນໄລຍະການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເຂົ້າເຖິງການດູແລເດັກເກີດລູກສຸກເສີນ ແລະ ການວາງແຜນຄອບຄົວແມ່ນມີຈຳກັດ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຂອງແມ່, ການເສຍຊີວິດ ແລະ ການຖືພາທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນ.

 “ໃນວິກິດການມະນຸດສະທຳ, 75% ຂອງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍແມ່ນແມ່ຍິງ, ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ໃນທົ່ວໂລກ, ບັນຫາສຸຂະພາບຈະເລີນພັນແມ່ນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ແມ່ຍິງເສຍຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດມັກຈະຖືກລະເລີຍໃນການຕອບໂຕ້ດ້ານມະນຸດສະທຳ. ດ້ວຍການກະກຽມທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຊີວິດສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມລອດລວມທັງຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດກ່າວໂດຍ ດຣ ບຸນເພັງ ພິລາວົງ, ຫົວໜ້າກົມ, ກົມອານາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ.

ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ການຈະເລີນພັນ (SRH) ແມ່ນ ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ, ມັນແມ່ນ ການແຊກແຊງການຊ່ວຍຊີວິດ. MISP ແມ່ນ ຊຸດເຄື່ອງມືທາງການແພດທີ່ບັນຈຸອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ; ພ້ອມກັບຊຸດຂອງກິດຈະກຳ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໃນແບບປະສານງານໂດຍພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢ່າເໝາະສົມ.

 

 “ການຝຶກອົບຮົມນີ້ສຳລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການສຸຂະພາບ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກຽມຄວາມພ້ອມ MISP ຢ່າງ ເໝາະສົມ ແລະ ເໝາະສົມກັບໄພພິບັດໃນອະນາຄົດ ແລະ ກະກຽມໃຫ້ພວກເຂົາຈັດການກັບກໍລະນີຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດແມ່ນພວກແມ່ຍິງ, ຜູ້ຊາຍ ຫຼື ໄວໜຸ່ມກ່າວໂດຍ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນເພື່ອປະຊາກອນ ປະຈຳ ສ. ປ. ປ. ລາວ, ທ່ານ ນ. ມາຣຽມ ເອ ຄານ.

 

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບການອຳນວຍຄວາມສະດວກໂດຍ ພະນັກງານມະນຸດສະທຳທີ່ມີປະສົບການຈາກ ປະເທດ ຟີລິບປິນ. ປະເທດ ຟີລິບປິນ ແມ່ນ ໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ປະສົບໄພພິບັດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ, ໄພພິບັດທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ, ນໍ້າຖ້ວມ, ແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະ ພູເຂົາໄຟລະເບີດເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນເສຍຊີວິດໃນແຕ່ລະປີ. ສອງປະເທດອາຊຽນຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບການກ່ຽວກັບວິທີການປະສານງານໃຫ້ດີຂື້ນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າກັບການຊ່ວຍເຫຼືອທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ.