You are here

11/11/2022

ເປົ້າໝາຍການລົງທຶນຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນການສ້າງອະນາຄົດອັນສົດໃສໃຫ້ກັບຄົນທຸກຄົນ. ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ ເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າຊົມເຊີຍ ແລະ ຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ແມ່ນດີຂຶ້ນຈາກການລົງທຶນ ແລະ ການສຶກສາ. ໃນຂະນະທີ່ ສປປ ລາວ ປະເຊີນກັບການປ່ຽນແປງດ້ານປະຊາກອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ມັນເປັນໂອກາດທີ່ດີເພື່ອໄດ້ຮັບການປັນຜົນທາງດ້ານປະຊາກອນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຈຳນວນປະຊາກອນໜຸ່ມ ແລະ ກຸ່ມອາຍຸເກນທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກຢ່າງເໝາະສົມ ແຕ່ກໍຍັງຄົງມີວິທີທາງອີກຕື່ມເພື່ອຈະໃຫ້ປະເທດລາວບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານສຸຂະພາບໄດ້ສຳເລັດພາຍ​ໃນປີ 2030.

11/11/2022

The decrease in maternal and child mortality rates and Lao PDR is something to celebrate, and the lives of women, adolescents and children have been greatly improved by investment and education. As Laos faces rapid demographic transition, enormous opportunity arises to harness the demographic dividend, while benefiting from a sizable youth and working age population. But there is still some way to go if Laos is to achieve its health-related sustainable development goals or SDGs by 2030.

26/09/2022

ທ່ານນາງ ມາຣຽມ ເອ ຄານຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNFPA ປະຈຳ ສປປ ລາວກ່າວວ່າ, “ການຄຸມກຳເນີດ ຫຼື ການວາງແຜນຄອບຄົວ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມຂອງທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ. ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ແມ່ຍິງ​​ໃນ​ການຕັດສິນວ່າ  ເມື່ອ​ໃດທີ່ນາງຕ້ອງການມີລູກ  ​ແລະ ຕ້ອງການມີ​ລູກຈັກ​ຄົນ ອາດ​ເປັນ​ປັດ​ໄຈ​ສຳຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ທີ່ຊີ້ຊະຕາ​ຊີວິດ​ຂອງ​ນາງ. ແມ່ຍິງ ຫຼື ເດັກຍິງ ຍິ່ງມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ ເຊັ່ນ ລະດັບການສຶກສາບໍ່ສູງ, ຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມພິການ, ບໍ່ເວົ້າພາສາກາງ, ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດຂອງພວກເຂົາໜ້າເປັນຫ່ວງຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະຕໍ່ການຖືພາທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງກີດຂວາງຕໍ່ໂອກາດອື່ນໆໃນຊີວິດຂອງນາງ.

26/09/2022

Ms Mariam Khan, UNFPA Representative to Lao PDR, said, “contraception or Family Planning is a shared responsibility for both women and men. A woman or girl’s ability to manage If, When and How many children to have can be the single most important factor in how her life will evolve. The more vulnerable a woman or girl is, for example, is less educated, poorer, has disabilities, does not speak the mainstream language,  the more critical her sexual reproductive health outcomes, especially unplanned pregnancy, will be to broader opportunities and outcomes in her life”.

29/09/2022

ເນື້ອຮ້ອງ: ກຳລັງໃຈນັ້ນສຳຄັນ ກາຍ ແລະ ໃຈຄວບຄູ່ກັນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີພະລັງ ເພື່ອຈະສູ້ຕໍ່ໄປ ຫາກເຈົ້າມີຄວາມຝັນ ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະແມ່ນໃຜ ໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ໄວ້ວ່າ ຄວາມຝັນນັ້ນມັນເປັນຈິງໄດ້ ຄວາມຝັນນັ້ນມັນເປັນຈິງໄດ້ ໃສ່ໃຈສຸຂະພາບ ໃສ່ໃຈການສຶກສາ ຍາດເອົາທຸກໂອກາດ ຢ່າພຽງແຕ່ນັ່ງພາວະນາ ເພາະເວລານັ້ນບໍ່ຖ້າໃຜ ຖ້າເຈົ້າໝົດກຳລັງໃຈ ຈົ່ງຄິດເຖິງສິ່ງທີ່ຝັນໄວ້ ຖ້າເຈົ້າຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວ ເອົາຄວາມສັດທາມາຍຶດໜ່ຽວ ກຳລັງໃຈນັ້ນສຳຄັນ ກາຍ ແລະ ໃຈຄວບຄູ່ກັນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີພະລັງ ເພື່ອຈະສູ້ຕໍ່ໄປ ສານຄວາມຝັນໃຫ້ເປັນຈິງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊາຍ ຫຼື ເປັນຍິງ ຖ້າມີກຳລັງໃຈ ເຮົາເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງ ທຸກໆຄົນເກີດມາ ໃນສະຖານະທີ່ຕ່າງກັນ ຢ່າໃຫ້ມັນເປັນອຸປະສັກ ແລະ ໃຊ້ຄຳວ່າ 'ຄົງບໍ່ມີວັນ ທີ່ຄວາມຝັນນັ້ນຈະເປັນຈິງ' ຖ້າເຈົ້າມີການສຶກສາ ແລະ ມີວຽກງານທີ່ດີ ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງເຈົ້າ ກໍ່ຈະຮັ່ງມີສຸກຂີ ອະນາຄົດຂອງເຈົ້າຈະສົດໃສ ກຳລັງໃຈນັ້ນສຳຄັນ ກາຍ ແລະ ໃຈຄວບຄູ່ກັນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີພະລັງ ເພື່ອຈະສູ້ຕໍ່ໄປ ສານຄວາມຝັນໃຫ້ເປັນຈິງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊາຍຫຼືເປັນຍິງ ຖ້າມີກຳລັງໃຈ ເຮົາເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງ ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະເປັນໃຜ ບໍ່ວ່າເຈົ້ານັ້ນຈະມາຈາກໃສ ຖ້າເດີນຕາມເສັ້ນທາງ ເຈົ້າຈະຮອດເປົ້າໝາຍ ປຽບດັ່ງເໝືອງເຕັມດ້ວຍອັນຍະມະນີ ຄວາມສາມາດທຸກຄົນນັ້ນມີ ຕ້ອງຂຸດຄົ້ນຂຶ້ນມາ ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ສັດທາ ຖ້າມີກຳລັງໃຈ ເຮົາເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງ

Lyrics: Encouragement is important Body and mind go together Give us the power To keep us going If you have a dream No matter who you are You should know that Your dream can come true Your dream can come true Focus on health Focus on education Seize every chance Do not just sit and pray Because time is not waiting for anyone If you have no encouragement Think of your dream If you feel alone Hold onto your faith Encouragement is important Body and mind go together Give us the power To keep us going Court your dream to come true Whether you are a woman or man If you have a spirit You can do everything Everyone is born Everyone is different Do not let it be an obstacle And never say never that The dream will never become true If you have an education And have a good job Your family and community Gonna enjoy prosperity Your future will be bright Encouragement is important Body and mind go together Give us the a power To keep us going Court your dream to become true Whether you are a woman or man If you have a spirit You can do everything No matter who you are No matter where you are from If you follow your path You will reach your goal Like gems mining (Lao metaphor) Everyone has that ability You must dig it up With confidence and faith If you have no encouragement Think of your dream If you feel alone Hold onto your faith Mimi: Are you joining this event as well? Do your best, I am rooting for you Real voice without music: Encouragement is important Body and mind go together Give us the power To keep us going Text on paper: “If you have no encouragement Think of your dream If you feel alone Hold onto your faith” Encouragement is important Body and mind go together Give us the power To keep us going Make your dream a reality Whether you are a woman or man If you have spirit You can achieve everything No matter who you are No matter where are you from If you follow your path You will reach your goal Like gems mining (Lao metaphor) Everyone has that ability You must dig it up With confidence and faith If you have the spirit You can do anything The End.
____________________________________

Executive Producer: UNFPA Laos UNFPA Laos Communications
Team Director: Aphilom Labounta
Music Production: Lyrics Sam Intharaphithak
Lyrics and music video approved by Department of Information, Culture and Tourism, Vientiane Capital
Singer Teler Sisombath Phounsap Phonyotha
Music video produced by LEVELTEAM MEDIA PRODUCTION

29/09/2022

ເນື້ອຮ້ອງ: ກຳລັງໃຈນັ້ນສຳຄັນ ກາຍ ແລະ ໃຈຄວບຄູ່ກັນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີພະລັງ ເພື່ອຈະສູ້ຕໍ່ໄປ ຫາກເຈົ້າມີຄວາມຝັນ ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະແມ່ນໃຜ ໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ໄວ້ວ່າ ຄວາມຝັນນັ້ນມັນເປັນຈິງໄດ້ ຄວາມຝັນນັ້ນມັນເປັນຈິງໄດ້ ໃສ່ໃຈສຸຂະພາບ ໃສ່ໃຈການສຶກສາ ຍາດເອົາທຸກໂອກາດ ຢ່າພຽງແຕ່ນັ່ງພາວະນາ ເພາະເວລານັ້ນບໍ່ຖ້າໃຜ ຖ້າເຈົ້າໝົດກຳລັງໃຈ ຈົ່ງຄິດເຖິງສິ່ງທີ່ຝັນໄວ້ ຖ້າເຈົ້າຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວ ເອົາຄວາມສັດທາມາຍຶດໜ່ຽວ ກຳລັງໃຈນັ້ນສຳຄັນ ກາຍ ແລະ ໃຈຄວບຄູ່ກັນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີພະລັງ ເພື່ອຈະສູ້ຕໍ່ໄປ ສານຄວາມຝັນໃຫ້ເປັນຈິງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊາຍ ຫຼື ເປັນຍິງ ຖ້າມີກຳລັງໃຈ ເຮົາເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງ ທຸກໆຄົນເກີດມາ ໃນສະຖານະທີ່ຕ່າງກັນ ຢ່າໃຫ້ມັນເປັນອຸປະສັກ ແລະ ໃຊ້ຄຳວ່າ 'ຄົງບໍ່ມີວັນ ທີ່ຄວາມຝັນນັ້ນຈະເປັນຈິງ' ຖ້າເຈົ້າມີການສຶກສາ ແລະ ມີວຽກງານທີ່ດີ ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງເຈົ້າ ກໍ່ຈະຮັ່ງມີສຸກຂີ ອະນາຄົດຂອງເຈົ້າຈະສົດໃສ ກຳລັງໃຈນັ້ນສຳຄັນ ກາຍ ແລະ ໃຈຄວບຄູ່ກັນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີພະລັງ ເພື່ອຈະສູ້ຕໍ່ໄປ ສານຄວາມຝັນໃຫ້ເປັນຈິງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊາຍຫຼືເປັນຍິງ ຖ້າມີກຳລັງໃຈ ເຮົາເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງ ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະເປັນໃຜ ບໍ່ວ່າເຈົ້ານັ້ນຈະມາຈາກໃສ ຖ້າເດີນຕາມເສັ້ນທາງ ເຈົ້າຈະຮອດເປົ້າໝາຍ ປຽບດັ່ງເໝືອງເຕັມດ້ວຍອັນຍະມະນີ ຄວາມສາມາດທຸກຄົນນັ້ນມີ ຕ້ອງຂຸດຄົ້ນຂຶ້ນມາ ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ສັດທາ ຖ້າມີກຳລັງໃຈ ເຮົາເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງ

Lyrics: Encouragement is important Body and mind go together Give us the power To keep us going If you have a dream No matter who you are You should know that Your dream can come true Your dream can come true Focus on health Focus on education Seize every chance Do not just sit and pray Because time is not waiting for anyone If you have no encouragement Think of your dream If you feel alone Hold onto your faith Encouragement is important Body and mind go together Give us the power To keep us going Court your dream to come true Whether you are a woman or man If you have a spirit You can do everything Everyone is born Everyone is different Do not let it be an obstacle And never say never that The dream will never become true If you have an education And have a good job Your family and community Gonna enjoy prosperity Your future will be bright Encouragement is important Body and mind go together Give us the a power To keep us going Court your dream to become true Whether you are a woman or man If you have a spirit You can do everything No matter who you are No matter where you are from If you follow your path You will reach your goal Like gems mining (Lao metaphor) Everyone has that ability You must dig it up With confidence and faith If you have no encouragement Think of your dream If you feel alone Hold onto your faith Mimi: Are you joining this event as well? Do your best, I am rooting for you Real voice without music: Encouragement is important Body and mind go together Give us the power To keep us going Text on paper: “If you have no encouragement Think of your dream If you feel alone Hold onto your faith” Encouragement is important Body and mind go together Give us the power To keep us going Make your dream a reality Whether you are a woman or man If you have spirit You can achieve everything No matter who you are No matter where are you from If you follow your path You will reach your goal Like gems mining (Lao metaphor) Everyone has that ability You must dig it up With confidence and faith If you have the spirit You can do anything The End.
____________________________________

Executive Producer: UNFPA Laos UNFPA Laos Communications
Team Director: Aphilom Labounta
Music Production: Lyrics Sam Intharaphithak
Lyrics and music video approved by Department of Information, Culture and Tourism, Vientiane Capital
Singer Teler Sisombath Phounsap Phonyotha
Music video produced by LEVELTEAM MEDIA PRODUCTION

04/09/2021

ປະເທດລາວເຮົາເປັນປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນໜຸ່ມຫຼາຍ ປະມານ 60% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ, ເຊິ່ງຖືເປັນກາລະໂອກາດທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ການພັດທະນາຂອງປະເທດບັນລຸຜົນໃນຫຼາຍດ້ານ. ວິດີໂອນີ້ https://bit.ly/3wYrzhx ອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ໂອກາດທີ່ສຳຄັນແບບນີ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດໄດ້ແນວໃດ.

Lao PDR has a large portion of the young population - over 60%! which is the once-in-a-generation opportunity for Lao PDR. This video https://bit.ly/3jkI5nY illustrates how we can harness this demographic dividend for its maximum outcomes.

30/11/2020

Partners United for EVAW in Lao PDR 2020

06/10/2020

International Day of the Girl Child celebration in Lao PDR (2016-2019 highlights)

25/09/2020

Noi Yakhoo App is the first Lao language application created for adolescent and young people to access technically correct information to adolescents and young people in easy to understand format on matters related to sexual reproductive health and education.

ນ້ອຍ​ຢາກ​ຮູ້ ແມ່ນ​ແອັບ​ພ​ຣິ​ເຄ​ຊັ່ນ​ເທິງ​ມື​ຖື​ອັນ​ທຳ​ອິດ​ ທີ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ມາ​ເພື່ອໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ເຊື່ອ​ຖື​ໄດ້ເປັນ​ພາ​ສາ​ລາວ​ໃຫ້​ກັບໄວ​ໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາ​ວະ​ຊົນ ເພື່ອ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທາງ​ເພດ ແລະ ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຈະ​ເລີນ​ພັນ​ ແລະ ການ​ສຶກ​ສາ ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ໄດ້​ຢ່າງ​ງ່າຍ​ດາຍ. #Noiyakhoo #NoiApp #NoiFramework #NoiEcosystem #Noi2030 #LaoAdolescent #UNFPA #LaoPDR

Pages