You are here

ປະເທດລາວເຮົາເປັນປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນໜຸ່ມຫຼາຍ ປະມານ 60% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ, ເຊິ່ງຖືເປັນກາລະໂອກາດທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ການພັດທະນາຂອງປະເທດບັນລຸຜົນໃນຫຼາຍດ້ານ. ວິດີໂອນີ້ https://bit.ly/3wYrzhx ອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ໂອກາດທີ່ສຳຄັນແບບນີ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດໄດ້ແນວໃດ.

Lao PDR has a large portion of the young population - over 60%! which is the once-in-a-generation opportunity for Lao PDR. This video https://bit.ly/3jkI5nY illustrates how we can harness this demographic dividend for its maximum outcomes.