You are here

New Releases

WINDOW OF OPPORTUNITY FOR REALIZING A DEMOGRAPHIC DIVIDEND 2021: HEALTH Policy Brief

Publication

WINDOW OF OPPORTUNITY FOR REALIZING A DEMOGRAPHIC DIVIDEND 2021: HEALTH Policy Brief

Full review

WINDOW OF OPPORTUNITY FOR REALIZING A DEMOGRAPHIC DIVIDEND 2021: EDUCATION Policy Brief

Publication

WINDOW OF OPPORTUNITY FOR REALIZING A DEMOGRAPHIC DIVIDEND 2021: EDUCATION Policy Brief

Full review

WINDOW OF OPPORTUNITY FOR REALIZING A DEMOGRAPHIC DIVIDEND 2021

Publication

WINDOW OF OPPORTUNITY FOR REALIZING A DEMOGRAPHIC DIVIDEND*

Full review

ນະໂຍບາຍສາທາລະນະສຸກ

Publication

ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນ ຢູ່ໃນສປປລາວ ພ້ອມກັບການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງ ແລະ ການແຈກຢາຍໄປຕາມຂົງເຂດຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດ ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງແນ່ນອນ ຕໍ່ກັບການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ຂອງສປປລາວ ຮອດປີ2030. ເປັນທີ່ແນ່ນອນແລ້ວວ່າ ເມື່ອຈຳນວນປະຊາກອນເພີ່ມຂຶ້ນ ຄວາມຕ້ອງການໃນການບໍລິການທາງແພດ ແລະຕຽງນອນຄົນເຈັບຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ກໍຈະຕ້ອງເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ. ໂດຍລວມແລ້ວ ຄາດວ່າຈຳນວນປະຊາກອນຈະແນ່ນອນແລ້ວສັດສ່ວນຂອງຈຳນວນປະຊາກອນໃນແຕ່ລະກຸ່ມອາຍຸກໍຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ.

Full review

ຊ່ອງທາງສຳລັບກາລະໂອກາດໃນການເຮັດໃຫ້ເກີດການປັນຜົນດ້ານປະຊາກອນ ຂອງສປປລາວ

Publication

ສປປລາວ ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ ເຊິ່ງລວມທັງການປ່ຽນແປງດ້ານອັດຕາການຕາຍ ການຈະເລີນພັນ ແລະອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນ ເຊິ່ງມີການປະສົມປະສານກັບການຂະຫຍາຍຕົວກາຍເປັນຕົວເມືອງເພີ່ມ.

Full review

ນະໂຍບາຍດ້ານການສຶກສາ

Publication

ສປປລາວ ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະກາງຂອງການປ່ຽນແປງທາງດ້ານປະຊາກອນ ຂອງປະເທດຢ່າງວ່ອງໄວ.ອັດຕາການຕາຍຂອງປະຊາກອນທີ່ຫຼຸດລົງໄວແມ່ນຍ້ອນ ການເກີດທີ່ຫຼຸດລົງເຊິ່ງເປັນປັດໄຈຫຼັກຂອງການຂະຫຍາຍາຕົວດ້ານປະຊາກອນເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງທາງດ້ານປະຊາກອນ ( ຮູບພາບປາຣາມິດ) ມີການປັບໂຄງສ້າງ.

Full review

Lar the Hidden adolescent girl

Publication

Lar the Hidden adolescent girl 

Full review

Family Planning Brochure 2020

Publication

ວາງແຜນດີ ຄອບຄົວມີສຸກ Family Planning Brochure 2020 

Full review

NATIONAL POPULATION AND DEVELOPMENT POLICY (2019-2030)

Publication

NATIONAL POPULATION AND DEVELOPMENT POLICY (2019-2030)

Full review

ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະການພັດທະນາ (2019-2030)

Publication

ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະການພັດທະນາ (2019-2030)

Full review

Pages