News

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ UNFPA ປຶກສາຫາລືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາກ່ຽວກັບ ແຜນງານແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 7 ຂອງການຮ່ວມມື (2022-2026)

3 May 2021

-ວັນທີ 30 ເດືອນເມສາ 2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມອອນລາຍກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເພື່ອສະຫຼຸບເອກະສານແຜນງານແຫ່ງຊາດ (CPD) ຄັ້ງທີ 7 ແຕ່ປີ 2022-2026. ຫຼາຍກວ່າ 95 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກກະຊວງຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ, ສະຖານທູດ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລືທາງອອນລາຍ.

 

ການປຶກສາຫາລືແມ່ນມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະນຳສະເໜີ ການອອກແບບແຜນງານ ສະບັບຮ່າງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດຮັບຮູ້ ແລະ ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບອັນຕົ້ນຕໍ.

 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຫ້ອງການ UNFPA ປະຈຳປະເທດລາວ ໄດ້ລິເລີ່ມການອອກແບບແຜນງານຂອງປະເທດຄັ້ງທີ 7 (CP7) ໃນປີ 2020. ເອກະສານດັ່ງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຂອບການຮ່ວມມືດ້ານການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (UNSDCF), ຄຳໝັ້ນສັນຍາແຫ່ງຊາດຕໍ່ກອງປະຊຸມສາກົນຄັ້ງທີ 25 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາປະຊາກອນ (ICPD25) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ເມືອງ ນໂຣບິ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 9 (NSEDP) ແລະ ບຸລິມະສິດຂອງປະເທດ. ນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ການວິເຄາະສະຖານະການທີ່ຖືກປັບປຸງ ແລະ ຂໍ້ມູນປະຊາກອນໂດຍຜ່ານການສຶກສາກ່ຽວກັບປະຊາກອນລາວປີ2030.

 

ທ່ານ ປອ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູລີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນໄດ້ກ່າວວ່າ: << ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຍ່າງຍິ່ງມາຍັງ UNFPA ຂອງພວກເຮົາ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ໄດ້ຂະຫຍາຍໄປຍັງລັດຖະບານແຫ່ງສປປລາວ. ຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຍັງລວມໄປຮອດບັນດາກະຊວງ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ການອອກແບບແຜນງານ ສະບັບປະຈຸບັນ. ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງທ່ານ, ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດແມ່ນມີຄຸນຄ່າສູງ ແລະ ມັນຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາໃນການບັນລຸ NSEDP ຄັ້ງທີ 9 ຂອງພວກເຮົາ. >>

 

ການປຶກສາຫາລືດ້ານວິຊາການໄດ້ຈັດຂື້ນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຈາກຂັ້ນຕອນການອອກແບບ, ການປຶກສາຫາລືປະກອບມີຜູ້ຖືສິດ, ຊາວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງຖືພາ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ລວມທັງຄົນພິການ ແລະ ຊຸມຊົນ LGBTIQ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ໃຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ຂະບວນການພັດທະນາ CP7.

 

ກອງປະຊຸມເພື່ອຮັບຮອງຄັ້ງສຸດທ້າຍກັບກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງຂັ້ນການສະຫຼຸບ ເພື່ອໃຫ້ CP7 ສອດຄ່ອງຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ບູລິມະສິດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງປະເທດ, ລວມທັງຄຳໝັ້ນສັນຍາໄນໂຣບີ ICPD25 ແລະ UNSDCF. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງດ້ານວິຊາການ ແລະ ຍຸດທະສາດ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ສຳຄັນສຳລັບ ສປປ ລາວ. ໃນບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເນັ້ນເຖິງຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງວຽກ UNFPA ແລະ ການກຳນົດ ICPD ສຳລັບ ສປປ ລາວ ເພື່ອບັນລຸ SDGs, ໂດຍແມ່ນ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອີນາ ມາຈູລໍນີ ຈາກອີຢູ. , ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເຄໂຊ ທາເກວະກະ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ທ່ານ  ໂພລ ແຄລີ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕາລີ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ກໍສະແດງການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ເນື້ອໃນຂອງ CP7.

 

ຍ້ອນວ່າປະເທດລາວ ກຳ ລັງຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງການປ່ຽນແປງຂອງພົນລະເມືອງ, ດ້ວຍການເລັ່ງລັດການຫັນເປັນຕົວເມືອງ. ອາຍຸການທີ່ເໝາະສົມ, ການລົງທນດ້ານມະນຸດຢ່າງຮີບດ່ວນໃນປຈຸບັນສາມາດໃຫ້ຜົນຕອບແທນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ໂດຍສະເພາະຖ້າພວກເຮົາສຸມໃສ່ຊາວໜຸ່ມ 80,000 ຄົນທີ່ຈະເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະປີໃນຊ່ວງໄລຍະ 10 ປີຂ້າງໜ້າ.

 

ທ່ານ ນາງ ມາຣຽມ ເອ.ຄານ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນປະຈຳ ສປປ ລາວໄດ້ກ່າວວ່າ: “ໂດຍການຮັບຮູ້ຂໍ້ຈຳກັດຂອງພື້ນທີ່ງົບປະມານ, ຍຸດທະສາດຂອງ UNFPA ສຳລັບການເລັ່ງຜົນໄດ້ຮັບສູ່ເປົ້າໝາຍ SDG ແມ່ນອີງໃສ່ການມອບໝາຍໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງພວກເຮົາໂດຍຜ່ານການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໄປສູ່ເປົ້າໝາຍຮ່ວມກັນ. ຄໝັ້ນສັນຍາຂອງລັດຖະບານລາວຕໍ່ ICPD25 ແມ່ນຕົວຢ່າງທີ່ດີເລີດຂອງວິທີການທີ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງສາກົນທີ່ໄດ້ຖືກສະທ້ອນໃນກອບ ແລະ ແຜນການແຫ່ງຊາດ, ລວມກັນແລ້ວ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເສັ້ນທາງສູ່ເປົ້າໝາຍ SDGs”.

 

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່:

 

ທ່ານ ນາງ ເພັດມະນີ ວິຍາເດດ,

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຝ່າຍສື່ສານມວນຊົນ

ອີເມວ: viyadeth@unfpa.org

 

************ 

ອົງການ UNFPA ແມ່ນອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບ ສິດທິ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ. ແມ່ນອົງກອນທີ່ເປັນຜູ້ນຳໃນການເຮັດໃຫ້ໂລກເປັນບ່ອນທີ່ທຸກໆການຖືພາມາຈາກຄວາມຕ້ອງການທຸກການເກີດ ປອດໄພ ແລະ ໄວໜຸ່ມທຸກຄົນສາມາດບັນລຸທ່າແຮງຂອງຕົນ. ອົງການ UNFPA ສົ່ງເສີມສິດທິທາງດ້ານສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໂດຍສະເພາະ ສຸຂະພາບຂອງແມ່ໃນຫຼາຍກວ່າ 150 ປະເທດລວມທັງ ຊ່ວຍໃນການຢຸດຕິການປະຕິບັດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເຊັ່ນ ການແຕ່ງງານໃນໄວເດັກແລະ ສະໜັບສະໜູນການເກັບກຳ ແລະ ວິໄຈຂໍ້ມູນປະຊາກອນ.