News

ທຸກຄົນຕ້ອງຖືກນັບ,ເພາະທຸກຄົນມີຄວາມສຳຄັນ

8 April 2021
ທຸກຄົນຕ້ອງຖືກນັບ,ເພາະທຸກຄົນມີຄວາມສຳຄັນ

 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ ວັນທີ 30 ມີນາ 2021-ສຳນັກງານສະຖິຕິລາວ (LSB) ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ກ່ຽວກັບການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສປປລາວ ຄັ້ງທີ່ 5 ປີ 2025 (PHC2025). ງານ PHC 2025 ຄັ້ງທີ່ 5 ຈະຈັດຂື້ນໃນເດືອນມີນາ ປີ 2025 ໂດຍມີມູນຄ່າລວມປະມານ 16 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

 

ຂໍ້ມູນ PHC ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ໃນການປະເມີນຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs), ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ່ 9 (NSEDP) 2021-2025 ແລະ ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ NSEDP ຄັ້ງທີ 10 (2026-2030). ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ, PHC ແມ່ນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ສຳ ລັບການວາງແຜນ, ການຕິດຕາມກວດກາ, ການຕັດສິນໃຈ, ການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າດ້ານປະຊາກອນ, ທຸລະກິດ, ການຕະຫຼາດ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ແຮງງານ. ນອກຈາກນີ້ມັນຍັງມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ຈະຕ້ອງກະກຽມຄວາມພ້ອມ ສໍາລັບ ສ.ປ.ປ.ລາວ ໃນການວາງແຜນ ສຳລັບຈົບການສຶກສາຈາກບັນຊີລາຍຊື່ຂອງປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (LDC) ໃນປີ 2024.

LSB ແລະ UNFPA ໄດ້ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງຂະບວນການເຫຼົ່ານັ້ນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການວາງແຜນ ແລະ ການຂຽນໂປຣແກຣມຂອງກິດຈະກຳການພັດທະນາ ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ. LSB ໄດ້ນຳສະເໜີແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ 2021-2025 ແລະ ໄດ້ບູລິມະສິດໄວ້ ເຊິ່ງລວມມີວັດທະນະທຳຂໍ້ມູນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ເຊິ່ງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບ ສະພາບການ, ຄວາມຕ້ອງການ, ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຂົງເຂດການແຊກແຊງຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດ ແລະ ສະຫວັດດີພາບຂອງປະຊາຊົນ.

 

ໃນປີ 2019, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ໄນໂລບີເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນປະຊາກອນ ສຳລັບການວາງແຜນ, ການສ້າງນະໂຍບາຍ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນການປ່ຽນແປງ 3 ຢ່າງ: ກ) ຍຸຕິການຕາຍຂອງແມ່ທີ່, ຂ) ຍຸຕິອັດຕາຄວາມຕ້ອງການ ການວາງແຜນຄອບຄົວແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າເຖິງ, ແລະ ຄ) ຍຸຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທັງໝົດ ນັບທັງການແຕ່ງງານກັບເດັກນ້ອຍ.

 

ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໂດຍການສຳຫຼວດສຳມະນາກອນ ຊ່ວຍໃຫ້ລັດຖະບານທັງໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບນານາຊາດ ຕະຫຼອດຮອດພາກພື້ນຕ່າງໆ ໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ສຳຄັນສຳລັບອະນາຄົດ. ສຳມະໂນຄົວ ແມ່ນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນສະຖິຕິທີ່ສົມບູນແບບ ສຳລັບການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມເພື່ອຈຸດປະສົງດ້ານການບໍລິຫານ. ຕົວຢ່າງ, ຜົນຂອງການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວ ແມ່ນໃຊ້ໃນການແຈກຢາຍ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ ສຳລັບການສຶກສາ, ການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການພັດທະນາສັງຄົມ.

ອີງຕາມກົດໝາຍສະຖິຕິຂອງລາວ, PHC ຈະຕ້ອງດຳເນີນຕາມກົດໝາຍເປັນເວລາ 10 ປີຂອງ LSB. PHC ແມ່ນການດຳເນີນການສຳຫຼວດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ  ສຳຄັນທີ່ສຸດ ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ. ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແມ່ນກວມເອົາທຸກໆຄົນໃນປະເທດພ້ອມກັນ ເປັນຂໍ້ມູນສະຖິຕິກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ລັກສະນະຂອງປະຊາກອນ. ໂດຍໃຫ້ພາບລວມຂອງຈຳນວນປະຊາກອນ ແລະ ລັກສະນະທງປະຊາກອນ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ເສດຖະກິດ ຄືກັບວັນທີອ້າງອີງສຳລັບເຂດບໍລິຫານທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານທັງໝົດ”. ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ນາງ ພົນສາລີ ສຸກສະຫວັດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການສູນສະຖິຕິລາວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ.

 

ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ສຳລັບສະຫວັດດີພາບຂອງສັງຄົມໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າໃນປະເທດໃດກໍ່ຕາມ. ການໃຫ້ການປະເມີນຜົນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງນະຄອນຫຼວງນີ້ໃນລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ເຂດທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ ລົງໄປສູ່ບ້ານບ້ານ ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ ສຳລັບການຕັດສິນໃຈຕາມຫຼັກຖານ ໂດຍລັດຖະບານ, ຫຸ້ນສ່ວນການພັດທະນາ, ນັກວິຊາການ, ພົນລະເຮືອນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ທຸລະກິດການຄ້າ.ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ນາງ ມາຣຽມ ເອ. ຄານ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNFPA ປະຈຳ ສ.ປ.ປ.ລາວ

ກອງປະຊຸມໄດ້ຊຸກຍູ້ ໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ PHC 2025 ທີ່ກຳລັງຈະມາເຖິງນີ້ ເພື່ອຮັບປະກັນຂະບວນການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ. ຫຼາຍອົງການມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສຄັ້ງທີ 5 ປີ 2025.

 

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່:

Ms. Thirakha Chanthalanouvong, ຫົວໜ້າພະແນກສະຖິຕິສັງຄົມ, ຫ້ອງການສະຖິຕິລາວ, ໂທລະສັບ: (856-20) 56277666, thirakha12@gmail.com

Phonexay Sithirajvongsa, ນັກວິເຄາະໂຄງການແຫ່ງຊາດ (M&E), UNFPA, ໂທລະສັບ: (856-20) 55601085, ອີເມວ: sithirajvongsa@unfpa.org